Auditime F&P

Auditimet Financiare dhe të Pajtueshmërisë
Përfshinë : 2021
ISA : KNAO

Statusi i të gjitha rekomandimeve

Çështje të reja

 

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 


Auditimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë

Auditimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës

Auditimi i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës

Auditimi i Zyrës së Kryeministrit

Auditimi i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

Auditimi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Auditimi i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës

Auditim i Ministrisë së Shëndetësisë

Auditimi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Auditimi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Auditimi i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

Auditimi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

Auditimi i Ministrisë së Ekonomisë

Auditimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme

Auditimi i Ministrisë së Drejtësisë

Auditimi i Ministrisë së Mbrojtjes

Auditimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Auditimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetsore

Auditimi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit

Auditimi i Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Auditimi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Auditimi i Agjencionit Kundër Korrupsionit

Auditimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit

Auditimi i Universitetit të Prishtinës

Auditimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

Auditimi i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës

Auditimi i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Auditimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil te Kosovës

Auditimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Auditimi i Agjencisë për Shërbime të Navigacionit Ajror

Auditimi i Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit

Auditimi i Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave

Auditimi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale

Auditimi i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve

Auditimi i Institucionit të Avokatit të Popullit

Auditimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Auditimi i Agjensisë Kosovare të Privatizimit

Auditimi i Komunës së Gllogocit

Auditimi i Komunës së Fushë Kosovës

Auditimi i Komunës së Lipjanit

Auditimi i Komunës së Obiliqit

Auditimi i Komunës së Podujevës

Auditimi i Komunës së Prishtinës

Auditimi i Komunës së Shtimes

Auditimi i Komunës së Graçanicës

Auditimi i Komunës së Dragashit

Auditimi i Komunës së Prizrenit

Auditimi i Komunës së Rahovecit

Auditimi i Komunës së Suharekës

Auditimi i Komunës së Malishevës

Auditimi i Komunës së Mamushës

Auditimi i Komunës së Deçanit

Auditimi i Komunës së Gjakovës

Auditimi i Komunës së Istogut

Auditimi i Komunës së Klinës

Auditimi i Komunës së Pejës

Auditimi i Komunës së Junikut

Auditimi i Komunës së Leposaviqit

Auditimi i Komunës së Mitrovicës

Auditimi i Komunës së Skenderajt

Auditimi i Komunës së Vushtrrisë

Auditimi i Komunës së Zubin Potokut

Auditimi i Komunës së Zveçanit

Auditimi i Komunës së Mitrovicës së Veriut

Auditimi i Komunës së Gjilanit

Auditimi i Komunës së Kaçanikut

Auditimi i Komunës së Kamenicës

Auditimi i Komunës së Novo Bërdës

Auditimi i Komunës së Shtërpcës

Auditimi i Komunës së Ferizajt

Auditimi i Komunës së Vitisë

Auditimi i Komunës së Parteshit

Auditimi i Komunës së Hanit të Elezit

Auditimi i Komunës së Kllokotit

Auditimi i Komunës së Ranillugut

Auditimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Auditimi i Akademisë së Drejtësisë

Auditimi i Telekomit të Kosovës, sh.a.

Auditimi i KRU ''Hidroregjioni Jugor'' sh.a, Prizren

Auditimi i Hekurudhave të Kosovës - TrainKos, sh.a.

Auditimi i KRU ''Hidromorava'', sh.a. Gjilan

Auditimi i KRU ''Prishtina'', sh.a.

Auditimi i Postës së Kosovës, sh.a.

Auditimi i KRM ''Pastrimi'', sh.a, Prishtinë

Auditimi i Administratës Tatimore të Kosovës

Auditimi i Doganës së Kosovës

Auditimi i Fondit në Mirëbesim

Auditimi i Radio Televizionit të Kosovës

Auditimi i Ndërmarrjes Publike Banesore

Auditimi i Hekurudhave të Kosovës - InfraKos, sh.a.

Auditimi i KRM “ Uniteti” sh.a – Mitrovicë

Auditimi i Ngrohtores Qendrore “Termokos”

Auditimi i NPH “Ibër - Lepenc” sh.a

Auditimi i Komisionit të Pavarur të Mediave