AP

Auditimet e Performancës
Përfshinë : 2021
ISA : KNAO

Statusi i të gjitha rekomandimeve

Çështje të reja

 

Fushat e identifikuara të rreziqeve