Auditimi i NPH “Ibër - Lepenc” sh.a

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të sigurojë që në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, të bëhet rivlerësimi i pasurive të ndërmarrjes, me qëllim të prezantimit të vlerës së drejtë të tyre në Pasqyrat Financiare Vjetore.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, korrigjimin e rezervës së rivlerësimit si rezultat i zhvlerësimit të akumuluar sipas kërkesave të standardeve, në mënyrë që pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejtë dhe të vërtetë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të siguroj korrigjimin e regjistrimit jo të duhur të pasurive të ndërmarrjes, e rrjedhimisht edhe të parapagimeve dhe obligimeve, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave kontabël të llogarive të arkëtueshme dhe klientëve të saj në baza periodike, në mënyrë që të konfirmohet vlera saktë e llogarive para prezantimit të tyre në pasqyrat financiare vjetore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në të ardhurat personale bruto të përfshihen të gjitha përfitimet e punonjësve sipas kërkesës ligjore në mënyrë që të aplikohet tatimi në vlerën e plotë të ardhurave.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët kanë ndikuar në mos prezantimin e saktë të pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet, pasqyrës së rrjedhës së parave, si dhe shënimeve shpjeguese dhe të marrë veprimet nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë hartimin e rregulloreve për menaxhimin e proceseve afariste ku do të përcaktohen qartë procedurat dhe kontrollet e brendshme të cilat do të ndihmojnë në menaxhimin e rreziqeve nga gabimet apo keqpërdorimet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që procesi i inventarizimit të bëhet në mënyrë të rregullt dhe para dorëzimit të pasqyrave financiare, në mënyrë që rezultatet e regjistrimeve të fundvitit të harmonizohen me regjistrat kontabël dhe diferencat eventuale të reflektohen edhe në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve dhe Komiteti i Auditimit të sigurojë që Njësia e Auditimit të Brendshëm të krijojë një program efikas të siguri dhënies dhe përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve të brendshme përmes rritjes së stafit në këtë njësi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Komiteti i auditimit të sigurojë që Njësia e Auditimit të Brendshëm për çdo angazhim të auditimit të hartoj dhe dokumentoj plan dhe programe të punës së angazhimit sipas kërkesave të SNPPAB -ve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se është aprovuar një rregullore/politikë për sistematizimin e punëtorëve të kompanisë në përputhje me strukturën organizative dhe se kompensimi i pagave bëhet konform rregulloreve të miratuara.

Related findings: 

#0 

  Sector