Auditimi i Ngrohtores Qendrore “Termokos”

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati të përcaktuar kohor të shqyrtojë dhe të marrë masat përmirësuese, në mënyrë që të gjithë konsumatorët të regjistrohen si shfrytëzuesve të shërbimeve me të gjitha të dhënat e kërkuara.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të hartojë dhe aprovojë një rregullore për provizionimin e llogarive të arkëtueshme, në mënyrë që periodikisht me rastin e hartimit të pasqyrave financiare të vlerësoj llogaritë e arkëtueshme për provizionim sipas kërkesave të standardeve.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet korrigjuese të nevojshme, në mënyrë që informacioni i llogarive të arkëtueshme si dhe prezantimi i tyre në pasqyrat financiare të jetë i saktë dhe i drejtë.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për të siguruar evidencat që dëshmojnë gjendjen e saktë të stoqeve, si dhe të bëhet harmonizimi i gjendjes së stokut me shënimet kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të sigurojë, se të gjitha aktivet e prezantuara në pasqyrat financiare vjetore prezantojnë gjendjen e saktë të tyre si dhe zhvlerësimi i pasurive të fillon të bëhet vetëm kur aktivi është i disponueshëm për përdorim sipas kërkesave të standardeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë regjistrimin e saktë të investimeve në vijim si dhe kalimin e tyre në përdorim, vetëm kur plotësohen kushtet e njohjes sipas kërkesave të standardeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të sigurojë që në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, të bëhet rivlerësimi i pasurive të ndërmarrjes, me qëllim të prezantimit të vlerës së drejtë të tyre në Pasqyrat Financiare Vjetore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme për të siguruar evidencat që dëshmojnë vlerën e plotë të pasurive të regjistruara në sistemin kontabël, të cilat rrjedhimisht prezantohen edhe në pasqyrat financiare vjetore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, regjistrimin e saktë të granteve me qëllim të prezantimit të saktë të të hyrave të shtyra dhe atyre të fituara nga zhvlerësimi, si dhe sigurimin e dëshmive përkatëse për të gjitha pasuritë e financuara nga grantet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet korrigjuese te nevojshme për mbështetjen e llogarive të arkëtueshme me dëshmi mbështetëse. Po ashtu, të sigurojë harmonizimin e të dhënave analitike me të dhënat sintetike në sistemin kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë dëshmitë përkatëse lidhur me klientët e provizionuar, si dhe njohja e të hyrave nga arkëtimet e klientëve të provizionuar të bëhet sipas kërkesave të standardeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave kontabël të llogarive të arkëtueshme dhe klientëve të saj në baza periodike, në mënyrë që të konfirmohet vlera saktë e llogarive e pranuar nga dy palët.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme për të zgjedhur problemin lidhur me shumën e borxhit të kontestuar. Veç kësaj, regjistri i obligimeve të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës së detyrimeve ndaj furnitorëve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese si pjesë e pasqyrave të përgjithshme, të përmbajnë parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe të sigurojnë se informacionet mbi përmbajtjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët kanë ndikuar në mos prezantimin e saktë të rrjedhës së parasë dhe të marrë veprimet e nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët kanë ndikuar në mos prezantimin e saktë të pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet dhe të marrë veprimet nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë krijimin e procedurave apo rregulloreve adekuate që do të mundësonin që në baza vjetore të bëhet vlerësimi i provizioneve, në mënyrë që prezantimi i llogarive të jetë sa më i qartë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, korrigjimin e rezervës së rivlerësimit si rezultat i zhvlerësimit të akumuluar sipas kërkesave të standardeve, në mënyrë që pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejtë dhe të vërtetë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët të cilët i kanë kryer pagesat e grumbulluara në llogarinë “Llogaritë e arkëtueshme të paidentifikuara – Konto Kalimtare” dhe se klientëve të identifikuar, u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj ndërmarrjes.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjithë klientët të cilët përfitojnë shërbime nga ndërmarrja, të kenë të lidhur kontratën për furnizim me energji termike sipas rregullave të ZRRE-së.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme për të siguruar evidencat që dëshmojnë gjendjen e parave të gatshme, si dhe të bëhet harmonizimi i gjendjes së parave në llogari me gjendjen kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që menaxhmenti i kompanisë merr veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga Njësia e Auditimit të Brendshëm me qëllim të përmirësimit të proceseve të qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që procesi i inventarizimit të bëhet në mënyrë të rregullt dhe para dorëzimit të pasqyrave financiare, në mënyrë që rezultatet e regjistrimeve të fundvitit të harmonizohen me regjistrat kontabël dhe diferencat eventuale të reflektohen edhe në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i drejtorëve të sigurojë që zyrtarët financiar regjistrimin e parapagimeve që japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë bazuar në parimin akrual duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen (realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në të ardhurat personale bruto të përfshihen të gjitha përfitimet e punonjësve sipas kërkesës ligjore në mënyrë që të aplikohet tatimi në vlerën e plotë të ardhurave.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të punës të zhvilloj procese të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe transparente dhe të sigurojë se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të rregullta të punës.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë vendosur kontrolle adekuate të cilat do të parandalonin kompensimet pa vendim të organeve përgjegjëse dhe konform legjislacionit në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që specifikimet teknike në dosje të tenderit të bëhen sipas kërkesave ligjore për të shmangur mundësinë e favorizimit të prodhuesve të caktuar gjatë procesit të prokurimit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë hartimin dhe miratimin e një rregullore për menaxhimin e shpenzimeve dhe furnizimeve, duke i bërë të qarta përgjegjësitë e zyrtarëve, procedurat e pranimit të furnizimeve, format, dëshmitë, nivelet e kontrollit të brendshëm dhe periudhat e raportimit të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në datën e hartimit të pasqyrave financiare të prezantohen parapagimet që lindin nga veprimet rregulluese për to, si dhe janë marrë masat e nevojshme korrigjuese për të pasur një prezantim të drejtë të parapagimeve.

Related findings: 

#0 

  Sector