Auditimi i KRM “ Uniteti” sh.a – Mitrovicë

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se paraqitja e pasurive duhet të bëhet në regjistra të veçantë për tu identifikuar qartë financimi i pasurive. Po ashtu, duhet të largoj nga regjistri i pasurive vetjake ato pasuri të cilat janë financuar nga granti në mënyrë që regjistrimet të mos dyfishohen.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se rritja apo kapitalizimi i shpenzimeve për pasuritë duhet të njihet sipas kërkesave të standardit, dhe në rast të mos plotësimit të kushtit të njohjes, këto duhet të njihen si shpenzime në mënyrë që mos të paraqiten gabimisht në pasqyrat financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese do të përshkruajnë të gjitha politikat e rëndësishme kontabël, si dhe të bëhen korrigjimet e duhura të rezervës rivlerësuese tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Po ashtu, të gjitha efektet të cilat lidhën me zërin e rezervës së rivlerësimit të korrigjohen dhe të prezantohen drejtë dhe saktë në pasqyrat financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme që shifrat në pasqyrat financiare të jenë në përputhje me regjistrat kontabël të llogarive të arkëtueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se para çertifikimit të pasqyrave financiare, ato i nënshtrohen një procesi të rishikimit të hollësishëm në mënyrë që prezantimi i llogarive të jetë i saktë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë prezantimin e saktë të detyrimit ndaj granteve dhe të hyrat nga grantet në pasqyrat financiare, si dhe zbatimin e masave korrigjuese në mes të regjistrave kontabël për grantet me të ardhurat e shtyra.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se prokurimi i mallrave dhe furnizimeve bëhet duke respektuar në plotësi ligjin e prokurimit dhe udhëzuesit e prokurimit, në mënyrë që të shmanget favorizimi i operatorëve të caktuar, dhe aktivitetet e prokurimit të jenë plotësisht transparente.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që procedurat e nevojshme që nevojiten për miratim të dokumenteve të rëndësishme, si është ai i shndërrimit të pagës bazë në euro, të aprovohen nga të gjitha nivelet e menaxhimit me vendime të veçanta, përfshirë Bordin Drejtues.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa më shpejtë që është e mundur, duke filluar nga azhurnimi i kontratave te vjetra e deri të aplikimi i tarifave aktuale të rregulloreve komunale të caktuara nga aksionari si organ kompetent. Kurse për çdo shërbim të faturuar të sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit (sasinë, llojin, kohën dhe vendin).

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet rrisë kontrollet në zyrën e personelit si dhe t’i shqyrtojë mundësitë për aplikimin e një softueri për paga në kompani, në mënyrë që përllogaritjet e pagave të bëhen më saktë sipas kontratave dhe ligjeve në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të forcojë kontrollet e brendshme në deponinë e mbeturinave si dhe tek sektori i faturimit, në mënyrë që sasia e mbeturinave të hedhura të kalkulohet dhe faturohet sipas tarifave te aplikueshme njësoj për të gjitha rastet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme për harmonizimin vjetor të gjendjes së llogarive mes KRM Unitetit dhe debitorëve, duke mos i përjashtuar edhe dërgesat fizike të konfirmimeve nga zyrtarët e kompanisë dhe vizitave te debitorët për ta konfirmuar gjendjen përfundimtare të kërkesave.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të bëhen analiza gjithëpërfshirëse në lidhje me aftësinë e pagesës së borxheve nga konsumatorët, kurse shuma e provizionit të përcaktohet sipas rregullores për zbatimin e procedurave dhe politikave afariste dhe Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që me rastin e matjes dhe njohjes së të hyrave, t’i përmbahet parimit akrual dhe regjistrimet t’i atribuohen periudhave përkatëse kur ato kanë ndodhur. Gjithashtu, zbritja e llogarive të mos bëhet para se të bëhet identifikimi i qartë i qëllimit të pagesave.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të respektohet vendimi i kthimit të akontacioneve/avanseve në paga nga punëtoret deri mbledhjen totale të tyre, si dhe të nxirren politika të qarta lidhur me mundësinë e pagesave të tilla nga ana e kompanisë.

Related findings: 

#0 

  Sector Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se pasqyrat financiare duhet të përgatiten në një bazë e cila është e përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik dhe po ashtu menaxhmenti me rastin e përgatitjes së pasqyrave financiare duhet të jap vlerësimin e vet në lidhje me parimin e vijimësisë.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të rivlerësoj pozitën e zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv, nëse kompetencat dhe përgjegjësitë e plota të dhëna nga Kryeshefi Ekzektutiv janë në pajtueshmëri me ligjin dhe statusin e kompanisë. Njëherit, të definohen qartë përgjegjësitë e kësaj pozite me statutin dhe të ketë rekrutim të rregullt për këtë pozitë.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se do të zbatohen kërkesat e rregulloreve tatimore, respektivisht mbajtja e tatimit në burim për të gjitha objektet të cilat kompania i ka në shfrytëzim.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se të gjithë artikujt të cilët kompania i përdorë për mirëmbajtjen dhe servisimin e automjeteve dhe makinerisë së saj, të kalojnë përmes deposë për t’u evidentuar saktë nga personat të cilët i kanë shfrytëzuar më vonë gjatë vitit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që para fillimit të procedurave të prokurimit dhe hyrjes në obligime kontraktuese përmes kontratave kornizë, nevojat të vlerësohen saktë dhe të sigurojë se menaxherët e kontratës ushtrojnë kontrolle të rregullta për furnizime të çdo artikulli sipas kontratës kornizë dhe nuk bëjnë tejkalim të sasive të kontraktuara.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se menaxheri i kontratës nuk do të pranojë asnjë faturë e cila nuk ka mbështetje në kontratë në mënyrë që mos të krijohen kosto jashtë kontratave.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se departamenti i prokurimit përcakton qartë kërkesat në dosje të tenderit dhe njoftimin për kontratë, në mënyrë që të mos vie deri te eliminimi i operatorëve ekonomik më të lirë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, të mos ekzekutojë asnjë aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik. Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të ofertave të jetë i barabartë dhe jo-diskriminues. Përveç kësaj, duhet të siguroj që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike duke mundësuar që të merret vlera për para.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se departamenti i prokurimit i zbaton me konsistencë të gjitha kërkesat e rregulloreve të prokurimit dhe do të eliminoj të gjitha lëshimet e identifikuara në rastet e identifikuara më lartë në mënyrë që të eliminoj konfliktet e mundshme të interesit gjatë procesit të prokurimit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se praktikat e tilla të blerjeve direkte përmes fondit të parave të imta duhet të ndalen. Po ashtu, Bordi duhet të sigurojë se blerjet e kësaj natyre bëhen vetëm kur janë të arsyetuara dhe të nevojshme.

Related findings: 

#0 

  Sector