Auditimi i Ndërmarrjes Publike Banesore

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, krijimin mekanizmave adekuate që në periudha të rregullta kohore të bëhen harmonizimet me kartelat me secilin furnitorë në mënyrë që vlera e detyrimeve të prezantohet saktë në PFV.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtoreve duhet të fuqizojë kontrollet e brendshme dhe të merr masa adekuate në mënyrë që gabimet e tilla të mos përsëritën si dhe të bëjë veprimet e nevojshme korrigjuese në pasqyrat e vitit vijues.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të forcoj kontrollet e brendshme dhe të siguroj trajtim të duhur të lejimeve bazuar në SNRF 9, si dhe respektimin e rregullores së brendshme për menaxhimin e llogarive të arkëtueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar klientët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Qiramarrësit e pa identifikuar dhe klientët e pa identifikuar” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme të alokohen tek secili klientë.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e veprimeve që japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë duke u bazuar në parimin akrual duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen (realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël. Paratë e pranuara në avancë njihen si detyrime ndaj klientëve, përkatësisht të hyra të shtyra.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që zhvlerësimi i aseteve bëhet sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. Më tutje, të sigurohet një rishikim i shpenzimeve të zhvlerësimit si dhe të bëhet korrigjimi i gabimeve të identifikuara.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët kanë ndikuar në mos prezantimin e saktë të pasqyrave financiare dhe të marrë veprimet nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e evidencave kontabël të llogarive të arkëtueshme dhe klientëve të saj në baza periodike, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së llogarive të arkëtueshme për pasqyrimin e drejtë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që kompensimet të bëhen bazuar në dispozitat ligjore të përcaktuara me ligjin për ndërmarrjet publike.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se kontrollet në menaxhimin e kontratave të qirasë funksionojnë, njëherit të sigurojë se menaxhimi i tyre bëhet në përputhje me ligjet dhe rregulloret e brendshme në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që menaxhimi i pasurive komerciale të ndërmarrjes të monitorohet në baza periodike mujore me qëllim që çdo ndryshim në teren të raportohet në ndërmarrje dhe të merren masa konform ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që në rastet e dhënies së pronave me qira të respektoj kriteret e parapara në rregulloren e brendshme dhe në shpalljen publike.

Related findings: 

#0 

  Sector