Auditimi i Fondit në Mirëbesim

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të shtoj kontrollin e brendshëm lidhur me arkëtimin e të hyrave nga shitja e aseteve me negocim direkt si dhe të ndërmer veprimet e duhura në rastet kur pagesat nuk arkëtohen brenda afateve.

Related findings: 

#0 

  Entity


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të sigurojë se obligimet ndaj furnitorëve paguhen brenda afatit ligjor, si dhe të respektohen vendimet e bordit dhe kërkesat tjera në realizimin e pagesave.

Related findings: 

#0 

  Entity


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të sigurohet se kostot e angazhimit sipas Rregullores 06/2021 janë duke u zbatuar, duke pas parasysh pagesën e njëjtë për shërbimin e njëjtë, në të kundërt në pa mundësi të zbatimit të këtyre çmimeve të gjendet mundësia e përditësimit të kësaj rregullore, duke pas parasysh implikimet financiare dhe ruajtjen e fondeve të NSh në likuidim.

Related findings: 

#0 

  Entity


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së të sigurojë se kontrollet e vendosura funksionojnë dhe monitorimi nga nivelet përkatës realizohet duke u siguruar se periudha e angazhimit të OSh fillon pas pajtimit të palëve/ apo nënshkrim i palëve i paraprin periudhës se angazhimit sipas marrëveshjes. Gjithashtu, të siguroj trajtim të barabartë gjatë angazhimit të OSH-ve.

Related findings: 

#0 

  Entity


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së përmes Drejtorit Menaxhues duhet të siguroj që mekanizmat e kontrollit, e monitorojnë dhe i shtojnë kontrollet tek qiramarrësit që vonohen në kryerjen e pagesave të qirasë në mënyrë që arkëtimin i të hyrave të bëhet me kohë.

Related findings: 

#0 

  Entity 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të siguroj se kontrollet e vendosura bazuar në rregullat në fuqi, janë duke u zbatuar. Monitorimi i aktiviteteve të autoritetit të likuidimit të fuqizohet me qëllimin që çdo ndryshim i çmimit të qirasë të përcillet paraprakisht, për miratim të Bordit.

Related findings: 

#0 

  Entity