Auditimi i Doganës së Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë nën 1000€ regjistrohen në sistemin e-Pasuria dhe të ketë një menaxhimi efektiv të pasurive të amortizuara - jashtë përdorimit në mënyrë që prezantimi i tyre në PFV të jetë i plotë dhe i saktë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime konkrete për aprovimin e Udhëzimeve përkatëse dhe plotësimin e vendeve të lira të punës sipas Strukturës Organizative, duke i dhënë rëndësi të veçantë pozitave menaxhuese në kuadër të organizatës

Related findings: 

#0 

  State