Auditimi i Administratës Tatimore të Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
.Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se të gjitha bizneset të cilat i plotësojnë kriteret për fiskalizim do të pajisen me pajisjet elektronike fiskale (PEF) sipas kërkesave ligjore.

Related findings: 

#0 

  Strategic State Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime më efektive në inkasimin e këtyre borxheve. Për më tepër, përpjekje shtesë nevojiten në trajtimin e stokut të borxheve të vjetra bazuar në kërkesat ligjore përkatëse.

Related findings: 

#0 

  Strategic State Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me Ministrin e Financave duhet të sigurojnë zgjidhje efektive në mënyrë që detyrat të ushtrohen në përputhje me vendimet/aktemerimet për të cilën janë emëruar zyrtarët brenda ATK-së.

Related findings: 

#0 

  State