Auditimi i Postës së Kosovës, sh.a.

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare të përmbajnë informata të detajuara për çështjen e vijimësisë, si dhe në planin e tyre për të ardhmen, të përfshin huazimin e mjeteve, ristrukturimin e borxheve, reduktimin e shpenzimeve apo rritjen e kapitalit.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2021-02-28 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të aplikojë procedura të rregullta të harmonizimit të evidencave kontabël me debitorët ashtu që gjendja e llogarive të arkëtueshme të jetë e pranueshme nga të dy palët, dhe e njëjta gjendje të paraqitet edhe në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të formoj një komision dhe të vlerësoj gjendjen funksionale të këtyre pikave, të analizoj nevojën e organizatës për ekzistimin e tyre dhe me një raport të veçantë ta informoj menaxhmentin për gjendjen e tyre të përgjithshme. Më pas, menaxhmenti të merr vendimet e duhura se si të veprohet me to dhe të bëj regjistrimet e duhura në regjistrat e pasurive.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin kontabël të gjendjes së llogarive të pagueshme dhe furnitorëve të saj në baza periodike, në mënyrë që të konfirmohet vlera saktë e llogarive e pranuar nga dy palët.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë veprime për të korrigjuar gabimet të cilat kanë ndodhur me rastin e uljes së rezervës së rivlerësimit, në mënyrë që vlera e prezantuar e rivlerësimit në pasqyrat financiare të jetë e saktë.

Related findings: 
(none so far)

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të azhurnoj rregulloren e brendshme në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit në mënyrë që të behet prezantimi i duhur i pasurisë dhe shpenzimeve në PFV.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar personat/subjektet juridike, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Sistemi i pagesave” dhe se pagesat e kryera u janë zbritur nga gjendja totale e obligimeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se do vazhdoj të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave të cilat shfrytëzohen nga Posta e Kosovës.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector 2021-02-28 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj se ekzekutimi i pagave bëhet vetëm sipas kontratave të punës dhe çdo ndryshim i vlerës së tyre të reflektojë në kontrata të reja.

Related findings: 

#0 

  Sector