Auditimi i KRU ''Prishtina'', sh.a.

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që të bëhet identifikimi i të gjithë konsumatorëve të cilët kanë përmbushur të gjitha obligimet si dhe atyre të cilët kanë dështuar të përmbushin marrëveshjet për faljen e borxheve, si dhe të merren veprimet e nevojshme korrigjuese në regjistrat kontabël.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave ndërmjet ndërmarrjes dhe klientëve të saj në baza periodike në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së llogarive të arkëtueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i drejtorëve të sigurojë, hartimin dhe miratimin e një rregulloreje e cila përmban procedura të qarta për provizionimin e borxheve të këqija, dhe të siguroj që fshirja e borxheve të këqija të bëhet vetëm në ato raste kur janë shfrytëzuar të gjitha alternativat e mundshme për arkëtim.

Related findings: 

#0 

  Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë, se shërbimi i kontabilitetit do t’i kryej të gjitha regjistrimet në pajtim me standardet e kontabilitetit, dhe që në datën e përgatitjes së pasqyrave financiare, vlera e parapagimeve të prezantohet drejt.

Related findings: 

#0 

  Sector 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se të gjitha të dhënat për gjendjen e pasurive, duke përfshirë edhe rivlerësimin, janë të dokumentuara në evidencat kontabël, dhe saldot përfundimtare të tyre paraqiten drejtë në Pasqyrat financiare të fund vitit.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që për të gjitha shërbimet që kryhen nga ana e kompanisë, të posedoj një rregullore për tarifa.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që të bëhen korrigjimet e nevojshme dhe të aplikojë kontrolle më efektive që faturat e shitjes të dorëzohen me kohë në shërbimin për kontabilitet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e paracaktuara ligjore si dhe sipas kërkesave të udhëzimit administrativ në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që zhvlerësimi i pasurive të bëhet sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit si dhe të ndërmerren veprimet e nevojshme lidhur me azhurnimin dhe përshtatjen e Rregullores për Menaxhimin e Pasurive Jo financiare.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që regjistri i pasurive të azhurnohet duke i marr për bazë raportin e komisionit të inventarizimit të pasurive në mënyrë që pasqyrimi i pasurive të jetë i drejtë.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se menaxhmenti i kompanisë do t’i harmonizojë këto diferenca të paradhënieve me ATK-në dhe gjendjen e njëjtë ta reflektoj edhe në sistemin e kontabilitetit dhe në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese të gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël, në mënyrë që të bëhet një prezantim i saktë në pasqyrat financiare. Përveç kësaj, të krijohen mekanizma që regjistri i obligimeve të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës së detyrimeve ndaj furnitorëve.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, se janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese në mënyrë grantet të prezantohen në vlera të sakta.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë ndërmarr veprimet e nevojshme në mënyrë që gjendja e ekuitetit të prezantohet saktë në pasqyrat financiare të kompanisë.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk është i aplikueshëm më


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të ndërmarrë veprime konkrete për instalimin e ujëmatësve te të gjithë konsumatorët në mënyrë që faturimi për ujin e shpenzuar të bëhet mbi bazën e konsumit.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, marrjen e masave përmirësuese, në mënyrë që të gjithë konsumatorët e evidentuar me emërtimin “NN” të regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për më tepër, të sigurohet që shuma debitore e evidentuar përcaktohet se cilëve konsumatorë u takon dhe të merren masat e nevojshme për arkëtimin e tyre.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se përkundër vështirësive në arritjen e këtij objektivi, janë ndërmarrë të gjitha veprimet për lidhjen e kontratave me të gjithë konsumatorët ekzistues të cilët janë pa kontrata.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të ndërmerren veprime konkrete për të zgjidhur çështjet së Kërkesave ndaj puntorëve përmes një procedure të shkruar me qëllim që ato të prezantohen drejtë në pasqyra financiare. Personave që kanë marrë akontacione nga kompania, duhet t’u ndalohen në paga deri në barazimin e gjendjes.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-30 Nuk ka filluar zbatimi