Auditimi i KRU ''Hidromorava'', sh.a. Gjilan

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve në përgatitjen e pasqyrave financiare duke bërë korrigjimet adekuate në kontabilitet. Po ashtu, Kompania duhet të ndërmarrë me kohë veprimet ligjore që parandalojnë parashkrimin e borxheve dhe të intervenojë në sistemin e faturimit ashtu që faturat e paguara dhe ato të pa paguara të jenë të identifikueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve në përgatitjen e pasqyrave financiare ashtu që të vendosë një politikë të përshtatshme për provizionimin e llogarive të arkëtueshme, sipas kërkesave të SNRF në fjalë. Po ashtu, kompania duhet të aplikojë një rishikim gjithëpërfshirës dhe detal të strukturës së LLA për një evidentim dhe pasqyrimi sa më të drejtë të tyre.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë procedura të harmonizimit periodik të llogarive me debitorët. Për ndërmarrjet shoqërore të cilat janë privatizuar, kompania duhet ta diskutoj çështjen e borxheve të pa paguara me Agjencinë Kosovare të Privatizimit e cila ka administruar procesin e transformimit të pronësisë dhe detyrimeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj se janë ndërmarrë veprime përmirësuese që shpenzimet prezantohen në pasqyrat financiare në përputhje me kërkesat e SNK 1.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme që të dhënat kontabël që shënimet analitike te regjistrit te pasurive përputhen me vlerën e zërit financiar te pasurive afatgjata të prezantuar ne pasqyrat financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet korrigjuese për njohjen e saktë të shpenzimeve të zhvlerësimit sipas normave të grupeve përkatëse dhe se politika e adoptuar për zhvlerësim të pasurive të ndiqet me konsistencë nga kompania.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se regjistrimi i stoqeve bëhet në pajtim me kriteret dhe politikat kontabël, dhe të heq nga evidencat pajisjet që duhet të trajtohen si pasuri.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se bëhet identifikimi i nevojave për furnizime nga të gjitha njësitë kërkuese, dhe të njëjtat përfshihen në planin vjetor të prokurimit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë dhe të ndërmarrë veprime për rivlerësimin dhe rishikimin e jetës së dobishme të pasurive së paku një herë në pesë (5) vite.

Related findings: 

#0 

  Strategic Accountability Sector 2020-10-27 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se vlera e detyrimeve të njihet dhe prezantohet saktë në PFV si dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese të gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector I zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë funksionalizimin e pozitës së zyrtarit çertifikues me përgatitje adekuate, i cili ushtron funksionin e tij dhe siguron aplikimin efektiv të rregullave të kontrollit dhe menaxhimit financiar para se pagesat të jenë kryer.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj që në rastet e furnizimeve të tilla të përcaktohen sasitë indikative të furnizimeve në mënyrë që vlera e parashikuar e kontratës të jetë e arsyeshme dhe reale, dhe më pas të inicioj procedurat e prokurimit.

Related findings: 

#0 

  Sector