Auditimi i Hekurudhave të Kosovës - TrainKos, sh.a.

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që të fuqizohen kontrollet e brendshme në mënyrë që zbritjet (debit notat) nga klientët të aplikohen dhe të merren hapat e nevojshëm që ato të trajtohen sipas kushteve të kontratës si dhe të merren veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave ndërmjet ndërmarrjes dhe klientëve të saj në baza periodike.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se vlera e detyrimeve ndaj grantit të njihet dhe prezantohet saktë në PFV si dhe të merren masat e nevojshme korrigjuese për gabimet në lidhje me regjistrimet e pasurive të financuara nga grantet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që kontrollet financiare të jenë më efektive dhe azhurnimi i të dhënave të bëhet me kohë në mënyrë që llogaritë tatimore dhe regjistrimet kontabël të reflektojnë prezantimin e drejtë të gjendjes në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të siguroj se të gjitha obligimet e prapambetura të kontributeve pensionale të paguhen sa më parë, si dhe të ndërpritet praktika e pagesës së pagave, pa pagesën edhe të tatimeve dhe kontributeve në paga.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë që shënimet shpjeguese, përmbajnë parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacione mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që me rastin e inventarizimit të stoqeve, të bëhet harmonizimi i gjendjes faktike të stoqeve me regjistrat kontabël në mënyrë që të prezantohet vlera e drejtë e tyre në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin e jetës së dobishme të pasurive së paku një herë në pesë (5) vite.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-09-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se ekzistojnë të gjitha dëshmitë e duhura valide që konfirmojnë të drejtat e ndërmarrjes për këto parapagime. Në të kundërtën, në qoftë se nuk konstatohen të drejtat e ndërmarrjes për këta furnitorë, të bëj korrigjimet e duhura kontabël.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve në bashkëpunim më Komisionin e Auditimit duhet të sigurojë që është hartuar Statuti i Auditimit të Brendshëm, i cili përcakton natyrën e shërbimeve që do të ofrohen brenda ndërmarrjes, pozicionin, autoritetin dhe përgjegjësinë e aktiviteteve të auditimit të brendshëm në kompani.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se me rastin e shitjeve të pasurive, të bëhet trajtimi i duhur i tyre bazuar në kërkesat e standardeve të kontabilitetit me qëllim që efektet e shitjes së pasurive të pasqyrohen drejtë në kontabilitet dhe pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector