Auditimi i KRU ''Hidroregjioni Jugor'' sh.a, Prizren

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të bërë korrigjimet adekuate në kontabilitet, dhe njohja e të hyrave të bëhet vetëm pasi që lënda të jetë përfunduar.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se do të bëhen korrigjimet adekuate në kontabilitet dhe në rastet e financimit të projekteve nga donacionet të merren në konsideratë kërkesat ligjore si dhe të zbatohen kërkesat e SNK-ve në përgatitjen e pasqyrave financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë që të identifikohen dhe harmonizohen detyrimet tatimore të kompanisë me gjendjen e llogarive në ATK.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë marr veprimet e nevojshme për të bërë korrigjimet adekuate në kontabilitet për llogaritë e pagueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikimin e këtyre diferencave dhe të bëhen korrigjime adekuate në kontabilitet.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve në mënyrë që të vendosë një politikë të përshtatshme për lejimet ndaj llogarive të arkëtueshme. Po ashtu, kompania duhet të aplikojë një rishikim gjithëpërfshirës dhe detal të saldos së llogarive të arkëtueshme për një pasqyrim sa më të drejtë të tyre në pasqyra financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë procedura të harmonizimit periodik të llogarive me debitorët. Për ndërmarrjet shoqërore të cilat janë privatizuar, kompania duhet ta diskutoj çështjen e borxheve të pa paguara me Agjencinë Kosovare të Privatizimit e cila ka administruar procesin e transformimit të pronësisë dhe detyrimeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që Kompania po ndërmerr me kohë veprimet ligjore që parandalojnë parashkrimin e borxheve dhe të intervenojë në sistemin e faturimit ashtu që faturat e paguara dhe ato të pa paguara të jenë të identifikueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector