Auditimi i Telekomit të Kosovës, sh.a.

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të cilat reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë korrigjohen para përgatitjes së pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të jenë të sakta dhe të plota.

Related findings: 

#0 

  Information Sector 2021-02-28 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë zbatim të plotë të SNK-ve dhe SNRF-ve në përgatitjen e pasqyrave financiare, si dhe të bëhen korrigjimet adekuate në kontabilitet ashtu që të hyrat nga granti të njihen dhe detyrimet ndaj grantit të zvogëlohen në periudhën e saktë dhe në mënyrë sistematike gjatë jetës së dobishme të aktivit.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se vlera e detyrimeve të njihet dhe prezantohet saktë në PFV, si dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese të gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikim të klientëve, mjetet monetare të të cilëve janë regjistruar në këto llogari dhe të zbriten obligimet e paguara ndaj ndërmarrjes.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se në të ardhmen do të merren veprime korrigjuese, në mënyrë që prezantimi i informacionit financiar të jetë i plotë dhe konform standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se regjistrimi i shpenzimeve apo pasurive duhet të njihet sipas kërkesave të standardit me plotësimin e kushtit të njohjes, në mënyrë që mos të paraqiten gabimisht në pasqyrat financiare.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në datën e pasqyrave financiare të prezantohen vetëm parapagimet që lindin nga veprimet rregulluese për to, si dhe të marrë masat e nevojshme korrigjuese për parapagime.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e detajuar për t’i përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikim të Opinionit dhe të merren veprimet e nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar. Pasqyrat financiare të Kompanisë duhet të përgatiten në një bazë e cila është e përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik të Kompanisë. Nënshkrimi i pasqyrave nga Kryeshefi Ekzekutiv dhe Zyrtari Kryesor Financiar duhet të bëhet vetëm nëse ndaj Pasqyrave Financiare Vjetore janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen Bordit të Drejtorëve.

Related findings: 

#0 

  Urgent Operations Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj krijimin e procedurave adekuate që do të mundësonin që në baza vjetore të bëhet vlerësimi i provizioneve në mënyrë që prezantimi i llogarive të jetë sa më korrekt.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj që të forcohen mekanizmat e kontrollit të cilat mundësojnë që vlerat e kontratave të nënshkruara për qiramarrje të përfshihen në regjistrat përkatës në mënyrë që vlerat e prezantuara në pasqyra financiare të jenë të sakta.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë, procesit të përllogaritjes së shpenzimeve të zhvlerësimit, klasifikimit të pasurive në kategori përkatëse, si dhe aplikimi i normave të zhvlerësimit të jetë në pajtueshmëri të plotë me politikat dhe rregulloret e aprovuara nga Bordi.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të siguroj se të gjitha aktivet e prezantuara në pasqyrat financiare vjetore prezantojnë gjendjen e saktë të tyre dhe zhvlerësimi i pasurive të bëhet nga koha kur aktivi është i disponueshëm për përdorim sipas kërkesave të standardeve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë se pasqyrat financiare janë përgatitur, aprovuar dhe publikuar në afatet e përcaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që vendimet për të ndryshuar kushtet e kontratës, të jenë të bazuara në analiza paraprake të përshtatshmërisë ekonomike, për të evituar efektet financiare negative nga vendimet e pafavorshme për ndërmarrjen.

Related findings: 

#0 

  Penalties Sector Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që pagesat e shpenzimeve bëhën në përputhje të plotë me kërkesat e kornizës ligjore në lidhje me shpenzimin e parasë publike.

Related findings: 

#0 

  Information Sector 2021-12-31 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë procedura të harmonizimit periodik me partnerët ekonomik ashtu që paraqitja e llogarive të arkëtueshme të jetë e saktë, si dhe të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore në kohën e duhur për të gjitha rastet kontestuese të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen me marrëveshje.

Related findings: 

#0 

  Accountability Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë përmbushjen e aktiviteteve të planifikuara të Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe monitorim efektiv nga Komiteti i Auditimit, në mënyrë që devijimet nga plani të adresohen në kohën e duhur.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si detyrime kontingjente dhe pasuri kontigjente, të jepen informacione shpjeguese për to në shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare.

Related findings: 

#0 

  Information Sector 2021-02-28 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të fuqizojë kontrollet e brendshme, të cilat do të pamundësojnë që punonjësit në pozitat e njëjta të paguhen me grada të ndryshme.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në rastet kur nuk ka kandidatë të mjaftueshëm të cilët i plotësojnë kushtet e kërkuara për plotësimin e vendit të lirë të punës, të aplikohen procedurat e konkursit publik në mënyrë që përzgjedhja e stafit të jetë në harmoni me kërkesat ligjore.

Related findings: 

#0 

  Compliance Sector 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të zhvillohen procedura të rekrutimit, që këto pozita të plotësohen me kontrata të rregullta. Kohëzgjatja e funksionit si U.D nuk duhet t’i tejkalojë periudhat e përcaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues të sigurojë, identifikimin e gjitha transaksioneve të cilat janë të regjistruara në llogaritë e përkohshme dhe trajtimin e tyre sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, në mënyrë që saldo përfundimtare e kësaj llogarie të jetë zero.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet korrigjuese të nevojshme në mënyrë që të hyrat dhe shpenzimet lidhur me provizionet të prezantohen në pasqyra financiare sipas kërkesave të Standardeve.

Related findings: 
(none so far)

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht dhe bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në mes ndërmarrjes dhe furnitorëve. Përveç kësaj, të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në shënimet kontabël.

Related findings: 

#0 

  Information Sector 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave ndërmjet departamentit të hyrave dhe të kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet që janë prezantuar të dhëna të sakta në pasqyrën e të ardhurave.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme për harmonizimin e të dhënave ndërmjet departamentit të hyrave dhe kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së llogarive të arkëtueshme.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores të gradimeve/degradimeve të punonjësve, në mënyrë që lëvizjet e tyre prej njërës gradë në tjetrën, të bëhen ne bazë të kritereve të vendosura në rregullore/politikë, e cila duhet të jetë e aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, fillimin e menjëhershëm të procesit për vazhdimin e marrëveshjeve të reja me bankat komerciale. Në veçanti asnjë faturim të mos realizohet për shërbimet mobile pa marrëveshje të re.

Related findings: 
(none so far)

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurive, dhe se janë marrë veprimet e duhura përmirësuese në përputhje me standardet e kontabilitetit për harmonizimin e pasurive në mes regjistrit të pasurive dhe shënimeve kontabël.

Related findings: 

#0 

  Sector


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtorëve të sigurojë që pas procesit të inventarizimit, të trajtoj shkaqet e diferencave në mes inventarizimit dhe evidencave kontabël.. Po ashtu, të bëjë harmonizimin e gjendjes faktike me gjendjen në librat kontabël, duke identifikuar të gjitha mos harmonizimet.

Related findings: 

#0 

  Sector