Auditimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë se të gjitha obligimet paguhen brenda afatit 30 ditor nga pranimi i faturës ose kërkesës për pagesë, në mënyrë që të shmangen kostot shtesë si pasojë e pagesave me procedura përmbarimore apo gjyqësore.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj zbatimin e të gjitha procedurave të kontrollit të brendshëm për qarkullim të dokumentacionit duke përcaktuar zyrtarin përkatës për protokolimin e faturave dhe evidentimin në librin e faturave sipas rregullës financiare.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj përmes shefave të MDK-ve që raportimi i shpenzimeve nga MDK-të të bëhet në kohë të përcaktuar në mënyrë që MPJD të mund të bëjë regjistrimin e shpenzimeve në SIMFK në kohën e duhur.

Related findings: 

#0 

  State 2021-01-01 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të ndërmerr veprime konkrete në kohën e duhur për angazhimin e stafit për të mbuluar boshllëqet e krijuara në mënyrë që të mos shkaktohen pengesa në operim gjatë evidentimit të pasurive. Po ashtu, duhet të funksionalizohet sistemi e-pasuria dhe të gjitha pasuritë nën 1,000€ të regjistrohen në këtë sistem.

Related findings: 

#0 

  State 2020-06-01 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të ndërmerr masa konkrete në mënyrë që të gjitha avancet të mbyllen në kohën e duhur duke i respektuar rregulloret në fuqi.

Related findings: 

#0 

  State 2021-09-01 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të themeloj një komision për të analizuar në detaje shpenzimet e ndodhura duke rezultuar me një raport të tyre. Për shpenzimet të cilat nuk kanë asnjë justifikim dhe nuk ishin aprovuar duhet të ndërmerren veprime për kthimin e mjeteve në buxhetin e Ministrisë.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që kërkesat të planifikohen sipas ndarjes adekuate të buxhetit. Kjo duhet të reflektoj në përpjekjen për fuqizimin e kontrollit për pagesën, evidentimin dhe prezantimin e drejt të shpenzimeve në PFV.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj përmes shefave të MDK-ve që mbajtja e evidencave të bëhet për secilin automjet zyrtar dhe përdorimi i tyre të jetë në përputhje me objektivat e MDK-së. Po ashtu, raportet mujore të dërgohen në divizionin përkatës sipas kërkesave të rregullores në fuqi.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të rrisë nivelin e mbikëqyrjes ndaj MDK-ve për të siguruar që kur ka tejkalim të limiteve të lejuara mjetet të transferohen në Fondin e Konsoliduar të Kosovës, në mënyrë që të evitohen potencialisht shpenzimet e paarsyetuara.

Related findings: 

#0 

  State 2020-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj se të gjitha shpenzimet e raportuara nga Misionet Diplomatike dhe Konsullore regjistrohen në SIMFK sapo të pranohen nga zyrtarët përgjegjës të MDK-ve dhe të njëjtat raportohen në fund të vitit në PFV si shpenzime të Ministrisë.

Related findings: 

#0 

  State 2022-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë se për të gjitha shpenzimet të cilat nuk janë të përjashtuara nga prokurimi sipas rregullave në fuqi të zhvillohet një proces i prokurimit. Të gjitha marrëveshjet/kontratat që nënshkruhen duhet të jenë produkt i një procesi që siguron konkurrencë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë përmes shefave të MDK-ve menaxhim efikas të objekteve të marra me qira me qëllim të ruajtjes së parasë publike. Në rastet e përfundimit të mandatit të stafit të MDK-ve duhet informuar me kohë agjencionet përkatëse për ndërprerjen e kontratës. Po ashtu, mirëmbajtja e duhur e objekteve të marra me qira do të krijonte mundësinë që vlera e kaucionit në përfundim të kontratës t’i kthehet buxhetit të Ambasadës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë që lëvizjet e personelit të bëhen në harmoni me kriteret profesionale që kërkohen për përmbushjen e detyrave të caktuara. Po ashtu, plani vjetor i auditimit të brendshëm duhet të aprovohet.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë se raporti i harmonizimit të pasurisë bëhet për të gjitha MDK-të dhe se pas përgatitjes së këtij raporti nga komisioni duhet të bëhet harmonizimi me regjistrin e pasurive për të korrigjuar gabimet e mundshme në regjistrin e pasurive, në mënyrë që prezantim i pasurive në PFV të jetë i saktë.

Related findings: 

#0 

  State