Auditimi i Komunës së Hanit të Elezit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të dhënat financiare për buxhetin dhe shënimet shpjeguese të prezantohen të plota dhe të sakta në pasqyrat financiare të vitit 2022, sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet ridestinim i mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve tё bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate të përcaktuara me plan kontabël.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se procesi i rekrutimit të personelit zhvillohet sipas LZP-së, dhe se njoftimet dhe procedurat e rekrutimit të zhvillohen përmes ueb faqes së konkurrimeve të SIMBNj-së dhe ueb faqes së komunës. Komisioni i pranimit të përzgjedh vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e përcaktuara me konkurs.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që afatet kohore për thirrjen publike dhe përbërja e komisionit vlerësues të jenë sipas kërkesave ligjore. Të caktohen zyrtarët përgjegjës për monitorim, dhe të kërkohet nga përfituesit të dorëzojnë raporte financiare dhe narrative. Plani vjetor i mbështetjes financiare dhe Raporti vjetor të përgatiten dhe të njëjtat t’i dërgohen me kohë zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të ZKM-së.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që komisioni i vlerësimit të tenderëve rekomandon për kontratë vetëm ofertuesit më të suksesshëm që plotësojnë kriteret e përcaktuara me njoftimin për kontratë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga obliguesit, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë edhe veprimet ligjore.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe të sigurojë që të gjitha faturat e pranuara të regjistrohen brenda afatit dhe obligimet të paguhen në afatin ligjor prej 30 ditësh.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që nënshkrimit të kontratës ti paraprijë zotimi i mjeteve financiare në SIMFK, dhe të pasohet më tej me përgatitjen e urdhërblerjes për furnizimet apo shërbimet e kontraktuara.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se programi e-pasuria fillon së aplikuari, dhe se të gjitha pasuritë regjistrohen dhe klasifikohen si duhet në regjistrin e pasurisë. Gjithashtu, të sigurohet përmbushja e kërkesës ligjore për inventarizimin e pasurisë para përgatitjes së pasqyrave financiare.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi