Auditimi i Komunës së Vitisë

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari dhe vartësit e tij duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme për identifikimin e të gjithë përfituesve të disahershëm të zbritjes së vendbanimit parësor, t’i korrigjojnë të dhënat në sistem dhe t’i ndërmarrin të gjitha masat ligjore, për eliminimin e këtij problemi.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që përfituesit të përfitojnë subvencione vetëm njëherë brenda vitit ashtu siç është përcaktuar me rregullore. Ndërsa për çdo subvencionim të OJQ-ve që kualifikohet për t’u trajtuar sipas Rregullores për Financimin Publik të OJQ-ve, të shpallet Thirrje Publike dhe të aplikohen kërkesat që rrjedhin nga e njëjta.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të zbatohen me përpikëri kërkesat ligjore në lidhje me disponueshmërinë dhe zotimin e fondeve, përgjatë procesit të zhvillimit dhe përmbylljes së procedurave të prokurimit dhe nënshkrimit të kontratave.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i Komunës duhet të sigurojë burime të mjaftueshme për NjAB-në në mënyrë qe planet e auditimit të realizohet në tërësi dhe auditimet të përfshijnë edhe aktivitetet e vitit aktual. Çdo raport i auditimit të brendshëm duhet të pasohet me një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve dhe i njëjti të monitorohet në baza të rregullta kohore. Po ashtu KA duhet ti mbajë me rregull takimet në mënyrë që të ofrojë kontributin e tij konform obligimeve të përcaktuara me rregullat në fuqi.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që gjatë përgatitjes së PFV-ve të rishikohen regjstrat e detyrimeve kontingjente dhe detyrimeve/faturave të pa paguara në mënyrë që të shmangen dyfishimet e mundshme dhe informatat të prezantohen drejtë dhe saktë në PFV.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që inventarizimi i pasurive të kryhet në pajtim me kërkesat e rregullores për menaxhimin e pasurive si dhe të bëhet harmonizimi i raportit të inventarizimit me regjistrat kontabël të pasurive, para përgatitjes së PFV-ve të Komunës për vitin 2022.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se vartësit e tij që janë pjesë e komisioneve të vlerësimit, me rastin e vlerësimit të aplikacioneve fillimisht duhet t’u përmbahen kritereve të shpallura në thirrje publike, si dhe të respektojnë të gjitha kërkesat e aplikueshme të përcaktuara me Rregullore komunale të subvencioneve.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i komunës duhet të sigurojë që kohëzgjatja e sigurisë së tenderit në të gjitha rastet të jetë e vlefshme deri në nënshkrimin e kontratës. Në rastet kur nënshkrimi i kontratave vonohet, duhet të kërkohet nga OE që të zgjatet vlefshmëria e sigurisë së tenderit për aq kohë sa është e nevojshme.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që obligimet të planifikohen/buxhetohen dhe paguhen brenda afateve kohore ligjore me qëllim që mos të dëmtohet buxheti i Komunës me kosto shtesë të përmbarimit.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk është i aplikueshëm më


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme dhe veprimet konkrete për mbledhjen e Ll.A, duke marrë në konsideratë çdo masë në dispozicion për mbledhjen e borxheve. Po ashtu, të merr masa të menjëhershme ndaj shfrytëzuesve të pronës komunale që nuk paguajnë obligimet financiare duke kthyer pronat në përkujdesje të Komunës, në mënyrë që t’u jepet shfrytëzuesve të përgjegjshëm.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se janë ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat e prokurimit për angazhimin e kontraktorëve individual për shërbime të veçanta duke u kujdesur që personeli i angazhuar do të jetë në gjendje të përmbush detyrat e kërkuara. Pozitat e rregullta duhet të planifikohen me Ligjin e Buxhetit dhe angazhimi i tyre të bëhet përmes procesit të rregullt të rekrutimit.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj arritjen e verifikimit të 20% të pronave të paluajtshme në mënyrë që ndryshimet eventuale të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë tatimor.

Related findings: 

#0 

  Municipality Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që janë rishikuar regjistrat e pasurive në mënyrë që të evidentohen të gjitha pasuritë që janë të regjistruara si Investime në vijim e që janë të finalizuara si projekte dhe të pranuara teknikisht, të bëhen ndryshimet edhe në regjistrin kontabël në mënyrë që atyre pasurive tu ndryshohet klasa dhe të aplikohet zhvlerësimi sipas normave të përcaktuara me rregullore.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2020-12-31 I zbatuar