Auditimi i Komunës së Shtërpcës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë e blera të regjistrohen konform rregullës për menaxhimin e pasurive, në mënyrë që prezentimi i tyre në PFV të jetë i sakët dhe i plotë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që kërkesat për blerjen e pajisjeve dhe planifikimi i nevojave për prokurim të jenë analizuar mirë dhe në përputhje me krijimin e parakushteve për funksionalizimin e tyre, duke pasur parasysh gjithnjë vlerën për paranë. Më tutje, duhet të merren masa urgjente që të krijohen parakushtet që pajisjet që gjenden në depo dhe ndërtesat e banimit social të futen sa më shpejt në përdorim.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që zyrtarët përgjegjës janë duke i kryer detyrat dhe përgjegjësitë në lidhje me faturimin e taksës së biznesit dhe dorëzimin e faturave/aktvendimeve te subjektet afariste.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur komuna paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme për pagesë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të analizoj arsyet se pse nuk janë kryer veprimet e përcaktuara me vendim dhe të kërkoj përgjegjësi nga zyrtaret përgjegjës të emëruar që procesi i inventarizimit të kryhet me kohë, me qëllim të prezantimit të saktë dhe të drejtë në PFV.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të marrë masat e nevojshme për shtuar përgjegjësinë ndaj zyrtarëve përkatës për zbatimin e rregullave, në mënyrë që të rrisin arkëtimin e borxheve dhe ndalojnë rritjen e vazhdueshme të Ll.A, si dhe të sigurojë se baza e të dhënave dhe bilanci përfundimtar për Ll.A të jetë i përditësuar me saktësi.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi