Auditimi i Komunës së Novo Bërdës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj se ka përgatitur planin për rekrutimin e stafit, dhe njëkohësishtë pozitat e lira të punës të plotësohen nëpërmjet procedurave të rregullta të rekrutimit përmes konkursit publik.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi sa i përket realizimit të pagesave, në mënyrë që gjatë procedimit të pagesave, të bëhet fillimisht kërkesa për blerje, zotimi i mjeteve, të nxirret urdhërblerja, të pranohet malli/shërbimi dhe në fund të kryhet pagesa.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurohet se bëhen krahasim i raporteve të inventarizimit me regjistrat e pasurisë si dhe azhurnohen regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të regjistrimeve të fundit. Gjithashtu të sigurohet se është duke u respektuar rregullorja për pasuritë financiare dhe jo financiare.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj se pasuria e komunës është vlerësuar dhe se janë të regjistruara të gjitha pasuritë në disponim të komunës. Më tutje, të siguroj që informatat e paraqitura në PFV-të lidhur me pasuritë të jenë të drejta dhe të sakta.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjorë dhe porosia e mallrave, punëve apo shërbimeve, bëhet vetëm atëherë kur komuna paraprakisht siguron fondet apo ndanë mjete buxhetore të mjaftueshme për pagesë.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj se janë ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat e prokurimit në angazhimin e punonjësve për shërbime të veçanta duke u kujdesur që personeli i angazhuar do të jenë në gjendje të përmbushin detyrat e kërkuara.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të ndërmarrë masat e nevojshme ligjore për arkëtimin e borxheve nga tatimi në pronë, dhe të forcojë kontrollin e brendshëm për menjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality Nuk ka filluar zbatimi