Auditimi i Komunës së Mitrovicës së Veriut

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të ndërmarrë hapa në përputhje me Rregulloren për financimin publik të OJQ-ve, me theks të veçantë në raportimin e përfituesve për shpenzimin e subvencioneve.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që kërkesat ligjore për përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes financiare të OJQ-ve janë përmbushur dhe se plani i raportohet ZK-së brenda afatit të caktuar.

Related findings: 

#0 

  Municipality Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të themelojë NjAB, me qëllim që të ofrojë mbështetje për menaxhimin e fushave me rrezik dhe për të ndihmuar në aktivitetet operative vijuese. Përveç kësaj, ne gjithashtu propozojmë themelimin/funksionimin e Komitetit të Auditimit i cili do ti shqyrtonte rezultatet e auditimit të brendshëm si dhe aktivitetet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që pagesat për shpenzimin e ujit të bëhet vetëm për faturat të specifikuara dhe të tregojn të dhena të qarta për koston e klienteve individualisht.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të kryhet një analizë për të përcaktuar shkaqet kryesore të mos regjistrimit të pasurive. Nevojitet një veprim i veçantë për të adresuar arsyet në mënyrë sistematike për të mënjanuar mangësitë në identifikimin dhe regjistrimin e drejtë dhe të vërtetë të pasurive.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të shtoj kontrollet gjatë hartimit të PVF në mënyrë që shpalosjet në PVF-të për vitin 2022 të mos përmbajnë gabime kontabël dhe administrative. Deklarata e dhënë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Financiar nuk duhet të nënshkruhet nëse nuk janë zbatuar të gjitha kontrollet e nevojshme sipas draft PVF - ve.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë zbatimin e Ligjit për Tatimin në Pronë, si dhe hartimin e një rregulloreje të brendshme për përcaktimin e shumës së tarifave. Gjithashtu, Kryetari duhet ta bëjë funksional shërbimin komunal të tatimit në pronë dhe përmes komunikimit pro aktiv të ndikojë në ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e tatimit në pronë dhe përfitimet që kanë vetë qytetarët.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të merren veprimet e duhura për të adresuar urgjentisht problemet e përmendura më lartë, në mënyrë që Komuna të ketë të vendosur një strukturë të përshtatshme dhe mirë-organizuar.

Related findings: 

#0 

  Municipality