Auditimi i Komunës së Zveçanit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë të ndërmerren të gjitha veprimet për të siguruar që shpenzimet të planifikohen në ndarjet apo rialokimet e duhura buxhetore dhe që pagesat dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhen në përputhje me kodet përkatëse ekonomike.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë do të rishikojë bazën ligjore të kontratës dhe se për të gjitha shpenzimet që kërkojnë procedura të prokurimit në përputhje me rregullat, do të veprojë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Prokurim Publik dhe LMFPP.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të ndermarr hapa në përputhje me Rregulloren për financimin publik të i OJQ-ve me thekse të veçantë në raportimin e përfituesve për shpenzimin e fondeve publike.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë zbatimin e Ligjeve për mbledhjen e të hyrave, të cilat kanë për qëllim zbatimin e kërkesave ligjore dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët e komunës. Në të njëjtën kohë, Kryetari duhet të fillojë menjëherë inicimin për hartimin e një rregulloreje të brendshme për tatimet, tarifat dhe taksat e qytetarëve për shërbimet komunale.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që përdorimi i automjeteve dhe mbajtja e evidencave për përdorimin dhe shpenzime të karburantit të bëhet sipas kërkesave të UA, si dhe të aprovoj draft-rregulloren për përdorimin e automjeteve zyrtare.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që Rregullorja për Subvencionet të përditësohet, si dhe të forcojë kontrollet për të siguruar monitorim efektiv të përdorimit të mjeteve të ndara nga buxheti komunal.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari, duhet të ndërmerr masa për të siguruar se pasuritë mbi dhe nën 1,000€ janë regjistruar në regjistrat përkatës, për të gjitha pasuritë që ka në posedim, në mënyrë që prezantimi i informatave në PFV të jetë i saktë dhe i plotë. Njëherësh duhet të siguroj që është vënë në përdorim sistemi e-pasuria.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar se zyrtarët nënshkruhen apo evidentohen në listën e vijueshmërisë apo regjistrin elektronikë, përndryshe kjo situatë paraqet shkelje disiplinore, në pamundësi të kontrollit të prezencës së këtyre zyrtarëve.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se aktivitetet komunale i nënshtrohen auditimit të brendshëm, për të pranuar një vlerësim të pavarur të qeverisjes, menaxhimit të rrezikut dhe proceseve të kontrollit.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të shtojë kontrollet gjatë përgatitjes së PVF-ve në mënyrë që shpalosjet në PVF për vitin 2022 të mos përmbajnë gabime kontabël dhe administrative. Deklarata e lëshuar nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Financiar nuk duhet të nënshkruhet nëse nuk janë kryer të gjitha kontrollet e nevojshme sipas draft PVF-ve.

Related findings: 

#0 

  Municipality