Auditimi i Komunës së Leposaviqit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve për mbledhjen e të hyrave ,që kanë për qëllim në radhë të parë zbatimin e kërkesave ligjore si dherritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët e komunës. Njëherit duhettë inicioj pa vonesë hartimin e një rregullore të brendshme për taksat,tarifat dhe ngarkesat e qytetarëve për shërbimet e përfituara publike.

Related findings: 
(none so far)

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari, duhet të ndërmerr masa për krijimin e regjistrave të pasurive mbidhe nën 1,000€ duke regjistruar të gjitha pasuritë që ka në posedim në mënyrë që prezantimi i informatave në PFV të jetë i saktë dhe i plotë.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj aprovimin e pozitave dhe të ndërmerr masalidhur me themelimin dhe funksionimin e NjAB-së, për të siguruarmbështetje në menaxhimin e fushave me rrezik dhe përmirësimin esistemeve të kontrollit.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi