Auditimi i Komunës së Klinës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë arritjen e verifikimit të 20% të pronave të paluajtshme në mënyrë që ndryshimet eventuale të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë tatimor.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të shtojë kontrollet për të siguruar se zyrtarët të cilët janë përfshirë në proceset e dhënies së subvencioneve të jenë të informuar mirë në lidhje me kërkesat ligjore, në mënyrë që të mos përsëriten gabimet e sipërpërmendura duke respektuar rregullat përkatëse për subvenconim.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet planifikohen dhe realizohen konform kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre sipas standardeve të kontabilitetit të sektorit publik në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari dhe vartësit e tij duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme për identifikimin e të gjithë përfituesve të disahershëm të zbritjes së vendbanimit parësor, t’i korrigjojnë të dhënat në sistem dhe t’i ndërmarrin të gjitha masat ligjore për eliminimin e këtij problemi.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që është ndarë buxhet për shpronësim të parcelave dhe çështjet pronësore të trajtohen në bazë të dispozitave ligjore para inicimit të tenderimit për ekzekutim të projekteve kapitale - ndërtim/zgjerim të rrugëve dhe infrastrukturë tjetër.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se drejtoritë përkatëse para nënshkrimit të kontratës të dakordohen në lidhje me vendosjen e planit dinamik të përfundimit të punëve, në mënyrë që të mos ketë vonesa, ndërsa në rastet kur tejkalohet plani dinamik/mbulesa me siguri të ekzekutimit, të kërkohet rinovimi i sigurisë së ekzekutimit nga Operatori Ekonomik.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që zyrtarët përgjegjës bëjnë azhurnimin e plotë të regjistrit të pasurive kapitale, si dhe evidentimin e pasurive jo kapitale në sistemin e-pasuria, në mënyrë që informatat e shpalosura për pasuritë në PFV të jenë të sakta dhe të plota.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se puna e komisionit të inventarizimit është kryer me përgjegjësi të plotë dhe para përpilimit të PFV-ve për vitin 2022. Implementimi i këtij procesi duhet të reflektojë me krahasimin ndërmjet inventarizimit dhe gjendjes së pasurisë të mbajtur në regjistrat kontabël.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë një plan veprimi për mbledhjen e borxheve. Fillimisht duhet të intensifikohen aktivitetet përfshirë veprimet ligjore përmes përmbaruesve për ulje të llogarive të arkëtueshme.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha faturat dhe obligimet të paguhen brenda afateve kohore ligjore me qëllim që mos të dëmtohet buxheti i komunës me kosto shtesë të përmbarimit.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se zyrtarët në departamentet përkatëse do të ndërmarrin të gjitha masat në pajtim me kriteret e lartpërmendura, në mënyrë që fillimisht të mblidhen të hyrat siç janë paraparë, dhe të shikojë mundësitë ligjore për shlyerjen e borxheve të vjetra.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk është i aplikueshëm më


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e emërimit të menaxherëve të kontratave, menjëherë pas nënshkrimit të kontratave, të nëshkruhet plani për menaxhimin e kontratave nga të dyja palët, në pajtim me kërkesat ligjore.

Related findings: 

#0 

  Municipality