Auditimi i Komunës së Malishevës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcoj kontrollet e brendshme në menaxhimin e pasurive jo financiare duke siguruar që të gjitha pasuritë regjistrohen në regjistrin e pasurive duke krijuar regjistra të pasurisë të plotë dhe vlerat e tyre të jenë të sakta.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2020-12-31


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të shtoj kontrollet gjatë hartimit të PFV-ve, në mënyrë që PFV-të për vitin 2022 të mos përmbajnë gabime kontabël dhe administrative. Deklarata e dhënë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar duhet të nënshkruhet vetëm pasi që janë siguruar se PFV-të prezantojnë të dhëna të plota dhe të sakta.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcoj kontrollet e brendshme në menaxhimin e pasurive jo financiare duke siguruar që të gjitha pasuritë e regjistruara kontrollohen nëse janë regjistruar në kategorin përkatëse, janë duke u kalkuluar normat adekuate të zhvlerësimit dhe regjistri i pasurisë të jetë i plotë dhe i saktë.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2022-04-13 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se mbledhja e Ll.A nga tatimi në pronë bëhet sipas kërkesave dhe mënyrave të përcaktuara ligjore. Ndërsa për Ll.A nga taksa në biznes dhe të qirave, të shqyrtohen të gjitha opsionet e mundshme, duke vendosur politika dhe rregullore dhe deri përmes mjeteve juridike me qëllim të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e borxheve.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2022-04-13 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcoj kontrollet e brendshme duke e rrit mbikëqyrjen dhe verifikimin e rregullt të raporteve të obligimeve të papaguara, njeherit duhet të siguroj që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2022-04-13 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që gjatë ekzekutimit të pagesave për investime kapitale për të gjitha rastet, të respektohen shumat dhe kodet e projektit përkatës siç janë të miratuara në ligjin e ndarjeve buxhetore, dhe nëse paraqitet nevoja për ndryshimin e shumave apo të projekteve atëherë të kërkohet miratimi paraprak i Kuvendit Komunal.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2022-04-13 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i komunës duhet të sigurojë një planifikim të duhur të kategorive ekonomike për të shmangur koston shtesë për keto pagesa.

Related findings: 
(none so far)

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se çdo shpenzim i bërë nga buxheti i komunës të bëhet për aktivitete të Komunës dhe interes publik si dhe të jetë në përputhje me ligjin mbi ndarjet buxhetore të vitit përkatës.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që planifikimi buxhetor i shpenzimeve të bëhet sipas kategorive adekuate si dhe pagesat të regjistrohen në kode përkatëse ekonomike në përputhje me planin kontabël të aprovuar nga Thesari.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se janë forcuar kontrollet e brendshme në procesin e ekzekutimit të pagesave. Procedimi i pagesave duhet të bëhet sipas kronologjisë se ngjarjeve dhe në pajtim të plotë me hapat e përcaktuar me rregullën financiare për shpenzimin e parave publike.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcoi kontrollet e brendshme duke e rrit mbikëqyrjen dhe verifikimin e rregullt të raporteve të obligimeve të papaguara, për t’i nxjerr raportimet e plota dhe të sakta.

Related findings: 
(none so far)

  Municipality