Auditimi i Komunës së Rahovecit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë, që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që shpenzimet të planfikohen në ndarjet/ kategoritë adekuate të buxhetit (apo të ri destinohen mjetet kur është e nevojshme dhe e mundshme), dhe që pagesa e regjistrimi i shpenzimeve të bëhet në mënyrë të drejtë dhe saktë sipas kodeve ekonomike adekuate.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë, që inicimi i aktiviteteteve të prokurimit bëhet në kohë dhe përdorim të duhur të procedurave të prokurimit.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë, që Komisioni për vlerësim të aplikacioneve dhe përzgjedhje të përfituesve të subvencioneve të sportit, të zbatojë të gjitha kriteret e parapara në thirrjen publike dhe në asnjë rast mos të tejkalohet pa u vërtetuar se dëshmitë janë valide me theks të veçantë të vërtetimit për shlyerjen e borxheve ndaj Administratës Tatimore.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë përmes zyrtarëve përgjegjës, që çdo projekt të realizohet brenda kornizës kohore të përcaktuar në kontrata dhe se sigurimi i ekzekutimit duhet të ketë vlefshmëri në raport me periudhën e përmbushjes së kontratës ashtu siç parashihet në ligj.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë një koordinim më të mirë ndërmjet Komunës dhe departamentit të tatimit në pronë në kuadër të Ministrisë së Financave, me qëllim të përmirësimit të të dhënave në bazën e të dhënave. Po ashtu, Kryetari të sigurojë rritjen e kontrolleve në mënyrë që të bëhet vlerësimi i saktë i pronave të tatimpaguesve.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcojë kontrollet në procesin e menaxhimit të pagesave, për të siguruar që Komuna mos të hyjë në obligime pa fonde të mjaftueshme dhe që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të iniciojë një rishikim të zbatimit të kësaj kontrate për të siguruar se ajo po zbatohet sipas specifikimeve të kontraktuara.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët projekteve të kontribuojnë që plani i menaxhimit të kontratës duhet të nënshkruhet nga palët kontraktuese me qëllim të përmbushjes së detyrave kontraktuale.

Related findings: 

#0 

  Municipality Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se do të aplikoj ligjin e prokurimit - të inicioj një aktivitet prokurimi vetëm pasi që të ketë kryer një vlerësim formal të nevojave dhe të nënshkruaj një kontratë për projekte kapitale në rastet kur shpenzimet e tilla janë të parapara në ligjin e buxhetit për vitin fiskal dhe për dy (2) vitet në vijim, apo mundësisë së ridestinimit të mjeteve për projektet kapitale.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se do të regjistrohen të gjitha pasuritë mbi dhe nën 1000€ në suftueret perkatëse, në mënyrë që vlera e pasurive të prezantohet e plotë dhe e saktë në përputhje me kriteret e rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që, paraprakisht të eliminohen shkaqet e vonesave të realizimit të projekteve si ato pronësore, si dhe të sigurojë se projektet kapitale buxhetohen me fonde të mjaftueshme për to, me qëllim të realizimit të projekteve sipas planit kohor dinamik.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë bashkëpunim më të mirë në mes të tatim-paguesve, departamentit të Tatimit në Pronë-Komunës dhe departamentit të Tatimit në Pronë-Ministrisë së Financave, në mënyrë që të eliminohen gabimet e mundshme në bazën për tatimin e vlerësuar, apo ndonjë gabimi tjetër eventual.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet adekuate për një zgjidhje të përbashkët me Agjencionin Kosovar të Privatizimit lidhur me obligimet për Ndërmarrjet Shoqërore nën menaxhimin e tyre dhe ish ndërmarrjeve shoqërore. Po ashtu, të ndërmerren të gjitha masat ligjore për arkëtimin e të arkëtueshmeve nga të gjithë pronarët e pronave.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi, sa i përket realizimit të pagesave në mënyrë që gjatë procedimit të pagesave, të bëhet fillimisht zotimi i mjeteve, pastaj të nxirret urdhër blerja dhe në fund të pranohet malli/ shërbimi dhe të kryhet pagesa.

Related findings: 

#0 

  Municipality