Auditimi i Komunës së Podujevës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave dhe të kostove shtesë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë informata të sakta dhe fonde të mjaftueshme për kategorinë e pagave dhe të adresojë këtë çështje tek Ministria e Financave, me qëllim që gjatë planifikimit të buxhetit të merret në konsiderim nëse është nevoja për buxhet shtesë për pagat jubilare. Derisa, për vonesat tjera në pagesa të shtojë kontrollet në mënyrë që procesi i realizimit të pagesave të bëhet brenda planifikimeve buxhetore dhe afateve kohore të përcaktuara.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se proceset, veprimet dhe të gjitha procedurat lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzor kryhen përmes SIMBNJ, në pajtim me Ligjin për zyrtarët publik.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj që, përmes menaxherit të prokurimit, si dhe menaxherëve të kontratave, se realizimi i kontratave bëhet në përputhje me planin dinamik/afatin për kryerjen e punëve/furnizimeve dhe për vonesat e pa arsyetuara, të aplikohen masat e parapara në kontratë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që, janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet ridestinimi i mjeteve sipas kategorive ekonomike adekuate.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që përmes personave përgjegjës, gjatë hartimit të pasqyrave për vitin 2022, ti kushtohet vëmendje që mos të kenë gabime kontabël dhe administrative dhe të gjithë zërat në pasqyrat financiare të jenë drejtë dhe të sakta.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se, drejtoritë përkatëse përgatisin plan vjetor për subvencionim të Organizatave jo Qeveritare, ku ndarja e buxhetit bëhet në përputhje me objektivat e përcaktuara dhe të dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të mirë pranë Zyrës së Kryeministrit duke respektuar kriteret e rregullores për subvencionim të Organizatave jo Qeveritare.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari, duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë e komunës janë identifikuar dhe regjistruar saktë në regjistrat përkatës të pasurive komunale.

Related findings: 

#0 

  Wasted resources Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari, duhet siguruar se procesi i inventarizimit dhe vlerësimit të pasurive do të kryhet sipas kërkesave të Rregullores 02/2013 për menaxhimin e pasurive jo financiare në organizatat buxhetore, si dhe më pas, të bëhet krahasimi i rezultateve të inventarizimit me gjendjen kontabël të pasurive, duke i sqaruar të gjitha diferencat. Po ashtu, Kryetari duhet të siguroj që vlerësimin e pasurisë të realizoj vetëm komisioni i formuar nga ai dhe raportet të jenë të detajuara.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari të sigurojë përmirësimin e procesit të menaxhimit të llogarive të arkëtueshme në mënyrë të rritjes së efikasitetit në arkëtimin e llogarive të arkëtueshme, duke mos përjashtuar edhe masat juridike.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe të sigurojë që të gjitha obligimet të paguhen në afatin ligjor prej 30 ditësh.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se Subvencionet menaxhohen në përputhje me Rregulloren dhe kërkesave për aplikim, si dhe përzgjedhja e përfituesve nga komisionet të bëhet vetëm pasi të jenë plotësuar kërkesat e përcaktuara me thirrjen për aplikim.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi