Auditimi i Komunës së Obiliqit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që përbërja e komisionit vlerësues të jetë në pajtim me kriteret e përcaktuara me Rregulloren MF-Nr.04/2017.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se obligimet financiare ndaj kontraktuesve paguhen brenda afatit kohor ligjor prej 30 ditëve nga pranimi i faturës.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se procesi i rekrutimit të personelit zhvillohet sipas të ligjit për zyrtarët publik. Njoftimet dhe procedurat e rekrutimit duhet të zhvillohen përmes ueb faqes së konkurrimeve të SIMBNj-së dhe ueb faqes së komunës.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga obliguesit, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë edhe veprimet ligjore.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se kërkesat për regjistrim, zhvlerësim dhe inventarizim të pasurisë zbatohen në pajtim me kërkesat e Rregullores MF-Nr. 02/2013.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet klasifikohen dhe paguhen nga buxheti i kategorive përkatëse ekonomike.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se PVF për vitin 2022 përgatiten sipas standardeve dhe kërkesave ligjore për raportim financiar. Informatat buxhetore të shpalosen në fondet përkatëse buxhetore. Para nënshkrimit të Deklaratës për PVF, Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar duhet të sigurojnë se informatat financiare janë prezantuar drejtë dhe saktë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët e kontratave mbikëqyrin dhe sigurojnë se kontratat publike po realizohen sipas kushteve kontraktuale. Gjithashtu të sigurohet se specifikimet teknike të kontratës nuk përcaktojë llojin apo markën tregtare të paisjeve.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 I zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se NjAB realizon planin vjetor të auditimit brenda afateve të përcaktuara, dhe se kërkesat ligjore për raportim nga NjAB realizohen brenda afateve të përcaktuara me rregulloren përkatëse.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që nënshkrimit të kontratës ti paraprijë zotimi i mjeteve financiare në SIMFK, dhe të pasohet më tej me përgatitjen e urdhërblerjes për furnizimet apo shërbimet e kontraktuara. Ofertat nuk duhet të tejkalojnë vlerën e parashikuar të kontratës, dhe se vlera e sigurisë së ekzekutimit të kontratës bëhet siç përcaktohet me njoftimin për kontratë.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që te kontratave publike të përcaktuara në bazë të përqindjes apo peshimit të pozicioneve të kontraktuara, i njëjti raport i peshimit të ruhet edhe gjatë realizimit përkatësisht pagesave.

Related findings: 

#0 

  Municipality 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se rekrutimi i punonjësve realizohet vetëm në bazë të konkursit publik të hapur dhe konkurrues. Kontratat e punës për kohë të caktuar të ndërpriten me skadimin e afatit apo përmbushjes së kushteve kontraktuale.

Related findings: 

#0 

  Municipality