Auditimi i Komunës së Fushë Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të planifikohen në ndarjet/kategoritë adekuate të buxhetit (apo të ri-destinohen mjetet kur është e nevojshme dhe e mundshme), dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet në mënyrë të drejtë dhe të saktë sipas kodeve ekonomike adekuate.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë përmes personave përgjegjës që të ndjekin hapat për procedimin e pagesave të përcaktuara me rregullën financiare për shpenzimin e parave publike.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe të sigurojë që të gjitha obligimet të paguhen në afatin ligjor prej 30 ditësh.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave dhe të kostove shtesë.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se në projeksionet buxhetore të parasheh staf të mjaftueshëm për çdo pozitë, duke arsyetuar nevojën për zyrtarë shtesë. Njëkohësisht, përmes komunikimeve me Ministrinë e Financave dhe transfereve, të analizojnë mundësitë buxhetore që të ketë ndarje buxhetore të mjaftueshme, në mënyrë që të kompenzohen të gjithë zyrtarët e rekrutuar për rekrutim dhe vende të lira përmes përfshirjes së tyre në listën e pagave dhe pagesën e tyre të plotë dhe të rregullt.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që përmes zyrtarëve përgjegjës që mos të fillohen projektet pa u siguruar çështjet pronësore, hartimi i specifikave adekuate të projekteve apo kërkesave tjera. Menaxherët e kontratave për çdo pengesë të realizimit të punëve sipas planit dinamik, duhet ti sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës, Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se marrëveshjet e bashkëpunimit me palët e treta të realizohen konform pikave të përcaktuara në marrëveshje.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se zyrat përgjegjëse kanë staf të mjaftueshëm në dispozicion dhe shqyrtimi i kërkesave për kushte ndërtimore dhe atyre ndërtimore të bëhet brenda afateve të përcaktuara ligjore.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që të ketë fondet e nevojshme për kategorinë e pagave, planifikim të mirëfilltë si dhe të forcohen kontrollet në mbikëqyrjen e realizimit të projekteve, në mënyrë që të shmangen shpenzimet shtesë.

Related findings: 

#0 

  Municipality


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari përmes angazhimit të stafit duhet të sigurojë që të bëhet verifikimi i kuotës së përcaktuar, siç kërkohet me ligj, ashtu që të reflektohet edhe në gjendjen reale të pronave të tatuara.

Related findings: 

#0 

  Lost benefits Municipality 2020-08-28 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se asnjë pronë publike nuk do të lejohet të shfrytëzohet pa pagesën e qirave të parapara me kontratë. Masat duhet të merren me kohë nëse ka mos zbatim të kushteve te kontratës në mënyrë që mos të shkaktohen humbje komunës nga mos arkëtimi i të hyrave nga prona komunale.

Related findings: 

#0 

  Urgent Lost benefits Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që plani dhe raporti vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve dërgohen në zyrën përkatëse të qeverisë duke respektuar kriteret e afatet kohore të kërkuara, si dhe financimi i gjitha OJQ-ve të bëhet përmes shpalljes publike.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe procedura tjera ligjore për mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara, e po ashtu duhet të merren të gjitha masat ligjore për trajtimin edhe të borxheve të vjetra nga taksat e ushtrimit të veprimtarive biznesore.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-09-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj se NJAB vepron në mënyrë efektive, në mënyrë që t’i shtoj vlerë përmirësimit të aktiviteteve operative dhe cilësisë së kontrolleve të brendshme aktuale. Njëkohësisht të përmbushen objektivat e planifikuara në planin vjetor të punës, si dhe përbërjen e plotë të NJAB sipas kërkesave ligjore.

Related findings: 

#0 

  Compliance Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se Komiteti i Auditimit do të jetë aktiv dhe do të mbikqyrë në baza të rregullta punën e NJAB-së, do t’i shqyrtoj me kujdes të gjitha raportet e auditimit dhe do të ndihmoj NJAB-në në përmbushjen sa më efikase të rolit dhe detyrave të saj.

Related findings: 

#0 

  Accountability Municipality 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë që rregullorja për ndarjen e subvencioneve parasheh kritere të qarta dhe të matshme për ndarjen e tyre. Për projektet e subvencionuara, duhet të përcaktohen kushtet me marrëveshje me përfituesit dhe të sigurohet se mjetet janë dhënë sipas objektivave të caktuara nga komuna, dhe në fund të aktivitetit, komuna duhet t'i posedoj të gjitha raportet nga përfituesit.

Related findings: 

#0 

  Municipality I zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme, që pasuritë kapitale dhe jo kapitale të regjistrohen dhe menaxhohen në mënyrën e duhur, sipas rregullores për menaxhimin e pasurive dhe të shpalosen vlerat e sakta në PFV.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se janë përmbush kërkesat ligjore në baza të rregullta vjetore, të formoj komisionin për vlerësimin e pasurive. Po ashtu pasi që ka formuar komisionin për inventarizim të pasurive, të sigurohet se raporti për kryerjen e inventarizimit të jetë i gatshëm në kohën e përshtatshme para përgatitjes së Pasqyrave Financiare Vjetore.

Related findings: 

#0 

  Municipality Nuk ka filluar zbatimi