Auditimi i Agjensisë Kosovare të Privatizimit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të siguroj vazhdimin e bashkëpunimit aktiv me MPBAP, për eliminimin e mangësive në sistemin e-pasuria, përfshirë edhe bartjen e shënimeve të pasurive jo kapitale.

Related findings: 

#0 

  State 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së me qëllim të mbarëvajtjes së institucionit dhe zhvillimin e aktiviteteve normale të të gjitha njësive, duhet të siguroj që respektohen kërkesat ligjore në lidhje me transferimet e përkohshme të stafit si dhe lidhjen dhe zbatueshmerinë e kontratave.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi i Drejtorëve të AKP-së duhet të rishikoj procedurat të cilat ndikojnë në funksionimin e kontrolleve të brendshme për të identifikuar arsyet e mos zbatimit të kërkesave të kontratës dhe të siguroj që dështimet e tilla nuk do të ndodhin në të ardhmen.

Related findings: 

#0 

  State