Auditimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i KGJK-së në bashkëpunim me Thesarin dhe Institucionet shfrytëzuese të pronave duhet të sigurojë që pasuritë që nuk shfrytëzohen nga KGJK-ja të barten tek institucionet që ju takojnë. Gjithashtu të siguroj që blerjet e pasurisë kapitale dhe jokapitale të regjistrohen në regjistrat përkatës të pasurisë, në mënyrë që të mundësohet regjistër i plotë i pasurisë dhe raportim i drejtë në PFV. Më tutje, të sigurohet se zhvlerësimi i këtyre pasurive do të bëhet duke përdorur normat e zhvlerësimit e përcaktuara me rregullore, varësisht nga koha reale e blerjes së këtyre pajisjeve.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i KGJK-së duhet të rris mbikëqyrjen për të gjitha nivelet e kontrollit financiar dhe pagesat të bëhen vetëm për mallrat e pranuara në bazë të kontratës.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i KGJK-së duhet të sigurojë kontrolle efektive në regjistrimin e detyrimeve kontigjente në mënyrë që të mundësohet regjistër i saktë i detyrimeve kontigjente dhe raportim i drejtë në PFV.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i KGJK-së duhet të forcojë kontrollet në menaxhimin e pasurisë dhe nëpërmjet Administratorëve të Gjykatave, duhet të sigurojë se pasuritë jokapitale regjistrohen në regjistra përkatës sipas kërkesave ligjore. Poashtu duhet siguruar krahasimi i gjendjes së pasurisë sipas raportit të inventarizimit me gjendjen e regjistrave të pasurisë dhe të reflektohen ndryshimet eventuale në PVF.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i KGJK-së duhet të stimuloj dhe mbështesë punën e komitetit të auditimit për t’u siguruar se roli dhe misioni i tij në organizatë po përmbushet dhe funksioni i auditimit të brendshëm është i monitoruar mirë.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi