Auditimi i Institucionit të Avokatit të Popullit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Avokati I popullit duhet të hartoj një rregullore të brendshme për menaxhimin e pasurisë dhe t`i rishikoj kontrollet ekzistuese në menaxhimin e pasurisë. Kontrollet në këtë fushë duhet të forcohen në mënyrë që pasuritë të ruhen nga humbja dhe keqpërdorimi i tyre si dhe të mirëmbahen regjistrat e pasurisë duke aplikuar zhvlerësimin tyre duke siguruar raportim të drejtë të gjendjes së tyre në PVF.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Avokati i Popullit, duhet të sigurojë që komisionet përkatëse për pranimin e mallrave/furnizimeve janë caktuar me kohë dhe se të gjitha pagesat bëhen bazuar në raportet e pranimit nga komisionet përkatëse sipas rregullave të përcaktuara.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Avokati i Popullit, duhet të identifikoj shkaktarët e mos respektimit të vendimit për shpenzimet e reprezentacionit dhe të siguroj kontrolle adekuate në mënyrë që mangësitë e tilla të mos ndodhin në të ardhmen.

Related findings: 

#0 

  State