Auditimi i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i KQZ-së, të sigurojë se është bërë planifikimi i drejtë i buxhetit si dhe realizimi i pagesave të bëhet në kategoritë ekonomike të duhura, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në Pasqyra Financiare Vjetore sipas standardeve të kontabilitetit dhe në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i KQZ-së duhet të forcoj kontrollet brendshme në menaxhimin e pasurisë, në mënyrë që pasuritë të ruhen nga humbja dhe keqpërdorimi i tyre si dhe të bëhen regjistrimet në kodet e duhura në mënyrë që të sigurohet raportim i drejtë dhe i saktë i gjendjes së tyre në PVF.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i KQZ-së duhet të ndërmerr masa të duhura për eliminimin e pengesave në menaxhimin e pasurive, në mënyrë që të siguroj raportim të drejtë të gjendjes së tyre në PVF.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Pjesërisht i zbatuar