Auditimi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmerr masa të duhura për eliminimin e pengesave në menaxhimin e pasurive, në mënyrë që të siguroj raportim të drejtë të gjendjes së tyre në PVF.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryesuesi i Bordit të siguroje se aplikimi i shtesave bazohet në vendimin në fuqi, dhe i njëjti vendim duhet të përditësohet bazuar në strukturën aktuale të stafit.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordit i KPMM-së duhet të siguroj se kërkesat bazuar në vendimin e Qeverisë implementohen nga nivelet relevante, zyra e personelit, e cila vendos njohjen e përvojës bazuar në një vendim, i cili duhet ti bashkëngjitet dosjes së personelit.

Related findings: 

#0 

  State