Auditimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil te Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i KPMSHC duhet të siguroj kontrolle të rregullta në procesin e ekzekutimit të pagesave, me qëllim që të respektohen hapat e përcaktuar me rregullën në fuqi

Related findings: 

#0 

  State