Auditimi i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i Bordit duhet të siguroj që pagesat bëhen në pajtim të plotë me kërkesat e rregullores për shpenzimin e parasë publike.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të siguroj funksionimin efikas të pikës së kontrollit që verifikon se faturat e obligimeve të papaguara nuk tejkalojnë afatin ligjor për pagesë.

Related findings: 

#0 

  State