Auditimi i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i AKK duhet të siguroj kontrolle të rregullta në procesin e ekzekutimit të pagesave, me qëllim që të respektohen hapat e përcaktuar me rregullën në fuqi.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari i AKK duhet të sigurojë që për të gjitha pasuritë janë aplikuar normat e zhvlerësimit, në mënyrë që prezantimi i tyre në PFV të jetë i plotë dhe i saktë.

Related findings: 

#0 

  State