Auditimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle efektive tek njësitë kërkuese dhe zyrën e prokurimit me qëllim që gjatë hartimit të specifikave teknike të mos përdoren kritere favorizuese dhe procedurat e prokurimit të zhvillohen në pajtim me ligjin.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj se pas kryerjes së procesit të inventarizimit, para përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore, të bëhet krahasimi në mes të gjendjes se inventarizuar dhe regjistrave të pasurisë në mënyrë që të bëhet prezantimi i saktë dhe i plotë i pasurive në PFV.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi