Auditimi i Universitetit të Prishtinës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të sigurojë se me rastin e planifikimit të projekteve, bëhet një analizë e mirëfilltë e natyrës së shpenzimeve dhe ashtu që projektet të buxhetohen në përputhje me natyrën e shpenzimit, për të mundësuar raportimin e drejtë të shpenzimeve në PFV sipas standardeve të kontabilitetit dhe në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2022-01-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të siguroj se pas kryerjes së procesit të inventarizimit, para përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore të bëhet krahasimi në mes të gjendjes se inventarizuar dhe regjistrave të pasurisë në mënyrë që të bëhet prezantimi i saktë dhe i plotë i pasurive në PFV.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të sigurojë se me rastin e vlerësimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit të marrë për bazë vetëm OE të cilët plotësojnë të gjitha kriteret e vendosura me dosjen e tenderit në mënyrë që të arrihen objektivat e parapara të projektit përkatës.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2021-09-01 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të vendos kontrolle efektive në fushën e prokurimit në mënyrë që procedurat e prokurimit të zhvillohen sipas rregullave në fuqi dhe duke respektuar rekomandimet e autoriteteve përkatëse.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të sigurojë që gabimet e identifikuara në pasqyra financiare të përmirësohen me kohë dhe të korrigjohen brenda afatit të lejuar ligjor në mënyre që PFV-të të prezantojnë gjendjen e saktë të të gjitha zërave.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të forcoj kontrollet e brendshme, dhe nga zyrtarët përgjegjës të kërkoj zbatimin e procedurave, duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në kryerjen përfundimtare të pagesave.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2021-08-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të shtyjë punën e komisionit të mandatuar në ndërmarrjen e veprimeve dhe rezultateve konkrete për zgjidhjen e çështjes së pronësisë në mes UP dhe Komunës së Prishtinës për pronat të cilat janë në kontest, vlerësimin e këtyre pronave dhe evidentimin e tyre ne regjistrat e saj më qëllim që të gjitha pasuritë kapitale që i takojnë dhe janë në shfrytëzim të UP-së të përfshihen në regjistrat e pasurive dhe të prezantohen në PFV.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2023-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Rektori duhet të siguroj që të gjitha faturat e pranuara të paguhen brenda afatit të përcaktuar ligjor prej 30 ditësh dhe porositja e mallrave apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur paraprakisht janë siguruar fondet apo ndarë mjetet buxhetore të mjaftueshme për pagesë.

Related findings: 

#0 

  Compliance State 2021-09-30 Nuk ka filluar zbatimi