Auditimi i Komisionit Rregullativ të Prokurimit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Kryetari duhet të sigurojë se vlera e pasurisë në PFV prezantohet në bazë të vlerës kontabël neto si dhe të ngarkohen zyrtarët me pasurinë në posedim

Related findings: 

#0 

  State