Auditimi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, duhet të aplikojë një analizë të mirëfilltë të regjistrit të pasurive për të siguruar se ato janë kategorizuar drejtë, në mënyrë që saldo e bartur në vitin vijues të ofrojë informata të sakta dhe raportim të drejtë në PFV.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë se angazhimi I profesionistëve shëndetësorë të bëhet pas vlerësimit zyrtar të nevojave të spitaleve si dhe në pajtim më kërkesat që dalin nga Ligji për zyrtarët publikë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, se bashku me Drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit duhet të sigurojnë se vlerësimi i tenderëve bëhet në pajtim të plotë me kriteret e përcaktuara në dosjen e tenderit, në mënyrë që të arrihen objektivat e parapara.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurohen se me rastin e lidhjes së kontratës së punës për anëtarit të shtatë të Bordit Drejtues, të bëhet respektimi i plotë i kërkesave të Ligjit për shëndetësi.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë përpilimin e planeve të menaxhimit te kontratës nga ana e menaxhereve në mënyrë që të sigurohet përmbushja e kontratave sipas kritereve te parapara. Më tutje, para ekzekutimit të pagesave, të sigurohet se është marrë tërësi shërbimi përkatës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj që të gjitha faturat e pranuara të paguhen brenda afatit të përcaktuar ligjor prej 30 ditësh dhe porositja e mallrave apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur paraprakisht janë siguruar fondet apo ndarë mjetet buxhetore të mjaftueshme për pagesë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë sistemimin e punonjëses në vendin e punës përkitazi me përgatitjen e saj profesionale.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj që të ndërtohet një sistem i mirëfilltë i arkivimit dhe ruajtjes së dokumenteve publike në mënyrë që ato të gjinden dhe të ofrohen kur kërkohen për qëllime të auditimit, për tu konfirmuar nga ne pajtueshmëria me rregullat ligjore.

Related findings: 
(none so far)

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë kontrolle më të forta në përgatitjen dhe konsolidimin e të dhënave në PFV, në mënyrë që ato të prezantojnë gjendjen e saktë të të gjitha zërave.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se me rastin e planifikimit të projekteve, bëhet një analizë e mirëfilltë e natyrës së shpenzimeve dhe ashtu që projektet të buxhetohen në përputhje me natyrën e shpenzimit, për të mundësuar raportimin e drejtë të shpenzimeve në PFV sipas standardeve të kontabilitetit dhe në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  State 2020-07-23 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë vendosur kontrollet e duhura të cilat mundësojnë që blerjet e pasurisë kapitale të regjistrohen në vlerën e saktë, në mënyrë që të mundësohet regjistër i saktë i pasurisë dhe raportim i drejtë në PFV.

Related findings: 

#0 

  State 2020-09-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë se para përgatitjes së PFV-ve të konsoliduara të SHSKUK-së të kryhen kontrolle më të mirëfillta të informatave të prezantuara nga ana e programeve dhe të njëjtat të pasqyrohen saktë në mënyrë që pasuritë nën 1,000 € të paraqiten në vlera të sakta dhe të sigurohet raportim i drejtë i tyre.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues duhet të sigurojë se roli dhe misioni i KA në SHSKUK po përmbushet dhe funksioni i auditimit të brendshëm është i monitoruar mirë me qëllim që të arrihen objektivat e synuara të organizatës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurojnë respektimin e orarit të punës nga ana e stafit në pajtim me rregullat përkatëse. Në rast të shkeljeve të evidentuara nga komisionet përkatëse, të ndërmerren masat disiplinore adekuate.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurohen qe në rastet e kontratave me vlera të mëdha dhe punë komplekse të angazhohet ekip për menaxhim të kontratave sipas kërkesës se legjislacionit në fuqi.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të forcoj kontrollet e brendshme, dhe nga zyrtarët përgjegjës të kërkoj zbatimin e procedurave, duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në kryerjen përfundimtare të pagesave.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj respektimin e afateve kohore ligjore me rastin e përgatitjes së njoftimit për nënshkrim të kontratës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurojnë se kontratat e punës zbatohen në pajtim të plotë me Statutin e QKUK-së.

Related findings: 

#0 

  State