Auditimi i Ministrisë së Mbrojtjes

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të sigurojë që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet sipas kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PFV. Po ashtu, duhet të rishikohen edhe refleksionet që këto keqklasifikime kanë pasur te pasuria dhe të ndërmerren veprime për korigjimin e tyre.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të siguroj përmes menaxherit të financave që pasuritë janë prezantuar drejtë në PFV. Duhet shtuar kujdesi gjatë procesit të regjistrimit të pasurive dhe gabimet e evidentuara në regjistrin e pasurive duhet të korrigjohen në mënyrë që vlera e prezantuar e pasurive të jetë reale.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri në bashkëpunim me personat përgjegjës të Njësive të SHPFSK, duhet të sigurojë që pranimet e furnizimeve me derivate për ngrohje dhe gjenerator të cilat janë në sasi të konsiderueshme të bëhen nga komisionet prej së paku tre anëtarëve.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të siguroj se janë ndërmarrë veprime konkrete që raportimi i shpenzimeve nga atashetë të jenë në kohën e duhur dhe që të gjitha avanset të mbyllen bazuar në shpenzimet e ndodhura duke i respektuar afatet sipas rregulloreve në fuqi.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të sigurojë rritjen e nivelit të mbikëqyrjes dhe menaxhimit të kontratave publike, duke aplikuar penalet në rastet kur ka mospërmbushje të kontratave apo konfiskim të sigurisë së ekzekutimit. Po ashtu, duhet siguruar një kordinim më efektiv në mes akterëve rreth implementimit të kontratave.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të siguroj se respektohen afatet e përcaktuara në lidhje me procesin e vlerësimit dhe tjetërsimit të pasurive në mënyrë që azhurnimi dhe harmonizimi i regjistrave kontabël të pasurive të kryhet para finalizimit të PFV –ve, duke reflektuar në vlerën e saktë të pasurive.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të siguroj që zyrtari kryesor i pasurisë brenda MM-së organizon trajnime për personelin përgjegjës që merren me regjistrim të pasurive në sistem nëpër regjione dhe duhet t’i mbaj të azhurnuar me mënyrën se si duhet aplikuar sistemi e-Pasuria.

Related findings: 

#0 

  State