Auditimi i Ministrisë së Drejtësisë

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja në bashkëpunim me SHKK-në duhet të sigurojë se është bërë një analizë gjithëpërfshirëse e projekteve të filluara dhe të ndërmirren veprimet e nevojshme për të siguruar realizimin e projekteve të ardhshme sipas planit kohor të përcaktuar me kontratë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë që komisionet për invertarizimin dhe vlerësim të pasurisë të përfundojnë punën e tyre para përgatitjes së pasqyrave financiare si dhe të bëjnë krahasimin e të dhënave si rezultat i inventarizimit me gjendjen e pasurive në regjistrat kontabël. Mungesat, tepricat, pasuritë e dëmtuara duhet t’i prezantojë në raport dhe të njëjtin duhet ta aprovoj menaxhmenti në mënyrë që ndryshimet të reflektohen edhe në regjistrat kontabël duke përfshirë edhe zhvlerësimin e akumuluar.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar që mangësitë dhe gabimet e tilla të mos përsëriten gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të vitit 2022. Pasqyrat financiare të mos dorëzohen në Thesar-MFPT para se t’i nënshtrohen një rishikimi të detajuar nga ana e menaxhmentit.

Related findings: 

#0 

  State