Auditimi i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të sigurojë që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet sipas kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PFV në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri përmes personave përgjegjës duhet të mbikqyrë në mënyrë më rigoroze realizimin e marrëveshjes. Po ashtu duhet të sigurojë se me fondet e ministrisë përmbushet plotësisht objektiva për ndërtimin e shtëpive sipas afateve të përcaktuara.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të ndërmerr të gjitha veprimet për të siguruar kushte pune dhe vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve, duke bërë monitorimin e vazhdueshëm siç parashihet me aktet ligjore.

Related findings: 

#0 

  State 2021-10-30 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të sigurojë se pas inventarizimit duhet të bëhet harmonizimi me regjistrin e pasurive për të korrigjuar gabimet e mundshme në regjistrin e pasurive, në mënyrë që prezantimi i pasurive në PFV të jetë i saktë.

Related findings: 

#0 

  State 2021-10-30 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të siguroj se janë ndërmarrë masat e duhura për të siguruar bartjen e pronësisë së pasurisë tek përfituesit dhe njëkohësisht të bëjë azhurnimin e regjistrit të pasurisë duke i larguar investimet në vijim të cilat tashmë i takojnë përfituesve tjerë në mënyrë që pasuritë të prezantohen drejt në PFV.

Related findings: 

#0 

  State 2021-10-30 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri, duhet të siguroj që pagesat për përfituesit të bëhen në përputhje me kriteret, në mënyrë që të arrijë të bëjë monitorimin e shpenzimeve dhe realizimin e projekteve, me qëllim që me këto subvencione të përmbushen objektivat e synuara të ministrisë.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri, duhet të sigurojë që komisioni i vlerësimit bënë ekzaminimin e plotë të ofertave, dhe aty ku paraqitet nevoja për sqarime shtesë nga OE, të kërkojë informata sqaruese.

Related findings: 

#0 

  State