Auditimi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj që kriteret e vendosur në thirrjen publike të aplikohen në tërësi dhe që kontratat të nënshkruhen vetëm pasi të jenë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara në thirrjen publike.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë se vlerësimi i ofertave fillon dhe përfundon brenda afateve të përcaktuara, duke mundësuar që punët të fillojnë në kohën e duhur. Në rastet kur bëhet fjalë për procedura komplekse duhet të shqyrtohen zgjidhjet e nevojshme për të përshpejtuar procesin e vlerësimit.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj se pagesat realizohen vetëm pas ofrimit të dëshmive të mjaftueshme për kryerjen e punëve/furnizimeve të kontraktuara. Po ashtu, për shkollat tjera ku janë kryer punë/furnizime sipas kësaj kontrate duhet të realizohen vizita nga Ministria (menaxheri i kontratës) për të siguruar se janë kryer të gjitha furnizimet sipas kontratës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja në bashkëpunim me Drejtorin e Qendrës së Studentëve, duhet të sigurojnë që menaxheri i prokurimit kryen analiza të sakta në lidhje me natyrën e prokurimeve që do të zhvillohen dhe përzgjedh procedurat adekuate të prokurimit që mundësojnë realizimin e kontratave.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të ndërmerr të gjitha veprimet për të siguruar kushte pune dhe vijueshmërinë e rregullt në punë të këtyre punonjësve, duke bërë monitorimin e vazhdueshëm siç parashihet me aktet ligjore.

Related findings: 

#0 

  State 2020-12-31 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe nga zyrtarët përgjegjës të kërkojë zbatimin e procedurave, duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në kryerjen përfundimtare të pagesave.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj se procesi i inventarizimit të përfundoj me kohë, para përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore, dhe të bëhet krahasimi mes gjendjes se inventarizuar dhe regjistrave të pasurisë.

Related findings: 

#0 

  State 2020-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj që të gjitha faturat e pranuara të paguhen brenda afatit të përcaktuar ligjor prej 30 ditësh.

Related findings: 

#0 

  State 2021-12-31 Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të siguroj se të gjitha pasuritë e regjistruara të cilat janë blerë për shkollat përkatëse, të barten në regjistrat e komunave të cilat i kanë nën administrim këto shkolla, si dhe bartja e pronësisë të bëhet me të gjitha procedurat formale. Po ashtu, në bashkëpunim me udhëheqësit e njësive vartëse (programeve) të sigurojë se bëhet prezantimi i saktë i pasurive të tyre në PFV.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja në bashkëpunim me Drejtorin e Qendrës së Studentëve duhet të sigurojnë se janë ndërmarrë veprimet e duhura për prezantimin e plotë dhe të saktë të pasurive në PFV. Po ashtu, ndryshimet e konstatuara nga inventarizimi duhet të reflektojnë në gjendjen reale të pasurive jokapitale, duke u kujdesur që aplikimi i zhvlerësimit të pasurive është duke ndodhur në mënyrën e duhur.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministrja duhet të sigurojë që janë ndërmarrë veprime të mëtejme në koordinim me Ministrinë e Financave në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet sipas kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PFV në përputhje me planin kontabël.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi