Auditimi i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri, duhet të siguroj vendosjen e kontrolleve efektive në pranimin e faturave dhe procedimin e tyre për pagesë brenda afatit ligjor. Më tutje, çdo obligim i papaguar duhet të raportohet në mënyrë të rregullt në raportet mujore në Thesar, deri në kryerjen e pagesës.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të sigurojë zgjidhjen e rastit për pozitën e lartëcekur sipas kërkesave ligjore, dhe të siguroj se çdo pagesë bëhet në përputhje me aktemërim (kontratë) valide.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri, duhet të siguroj përmes menaxherit të financave vazhdimin e ndërmarrjes së veprimeve konkrete për mbylljen e tërësishme të avanseve të hapura edhe për pjesën e ish MPMS-së.

Related findings: 

#0 

  State 2020-12-31 Pjesërisht i zbatuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të analizojë në hollësi çështjen e pagesave më sipër dhe të shqyrtoj mundësitë për kthimin e tyre nga shfrytëzuesit në llogarinë e buxhetit. Gjithashtu duhet të siguroj forcimin e kontrolleve të brendshme përmes komunikimit në kohë reale në mes të regjistrave me regjistrin civil, të bëj krahasime sistematike të listave të përfituesve me informatat e marra nga ATK dhe regjistrit civil, si dhe të krijoj një komunikim më efektiv ndërmjet data bazave të skemave pensionale.

Related findings: 

#0 

  Strategic Mission State 2020-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të inicojë procedurat për të bërë interpretim dhe vlerësim të pajtueshmërisë së dispozitave ligjore në lidhje me pensionet e dyfishta.

Related findings: 

#0 

  Strategic Mission State 2020-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri, duhet të siguroj se para përgatitjes së pasqyrave financiare të bëhet inventarizimi i gjithë pasurisë në kuadër të MFPT-së si dhe krahasimi i gjendjes së inventarizuar me gjendjen e regjistrave të pasurive në mënyrë që të bëhet prezantimi i saktë dhe i plotë i pasurive në PFV për vitin 2022.

Related findings: 

#0 

  Accountability State 2021-12-31 Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të ndërmerr masa dhe të siguroj se Komiteti i Auditimit funksionon në mënyrë të plotë duke ofruar mbështetje dhe shqyrtim të të gjitha raporteve të realizuara nga departamentet e NjAB në kuadër të Ministrisë.

Related findings: 

#0 

  State Nuk është adresuar


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Ministri duhet të vendosë kontrolle efektive në menaxhimin dhe raportimin e pasurive në PFV dhe të siguroj përmes zyrtarëve përkatës se pasuritë evidentohen, klasifikohen dhe shpalosen duke i respektuar të gjitha procedurat e kërkuara me rregulloren e aplikueshme të pasurisë. Më tutje në rastet kur nuk aplikohet zhvlerësimi nga e-pasuria, kjo duhet të shpaloset në PFV.

Related findings: 

#0 

  State Nuk është adresuar