Auditimi i Zyrës së Kryeministrit

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet ridestinim i mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve tё bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate të përcaktuara me plan kontabël.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm të siguroj se janë ndërmarrë veprime të cilat sigurojnë vendosjen e mekanizmave monitorues nëpërmjet mënyrave të përcaktuara me ligj sipas nivelit të përgjegjësive në rastin e NjAB lidhur me Departamentin e Integrimeve. Të sigurohet përfshirja e Departamentit të Integrimeve në proceset audituese.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë kontrollet në pranimin e mallrave dhe shërbimeve dhe procedimin e pagesave në mënyrë që të respektohen procedurat dhe të evitohen blerjet e pa kontrolluara.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm në bashkëpunim me Kryeshefin Ekzekutiv të AUV-it duhet të siguroj që kontrollet e brendshme për verifikimin e pagesave të jenë në funksion, si dhe të identifikoj shkaktarët të cilët i kanë krijuar këto mangësi dhe të ndërmarr masat e duhura. Si dhe, të siguroj një rishikim të kontrollit për dy vitet paraprake nga Njёsia e Auditimit tё Brendshёm (NjAB).

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë masat e përgjegjësisë ndaj zyrtarëve financiar dhe zyrtarëve tjerë administrativ për të siguruar se të gjitha obligimet do të paguhen brenda afatit ligjor prej 30 ditësh pas pranimit të faturave.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar zbatimi


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm duhet të sigurojë se është bërë një analizë e gjetjeve që kanë ndikuar në modifikimin e opinionit dhe të ndërmerr veprimet e nevojshme për të siguruar që mangësitë dhe gabimet e tilla të mos përsëriten gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të vitit 2022 si dhe Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV) të mos dorëzohen në Thesar-MFPT para se t’i nënshtrohen një rishikimi të detajuar nga ana e menaxhmentit.

Related findings: 

#0 

  State


Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it duhet të forcojnë kontrollet në menaxhimin e pasurisë duke siguruar inventarizimin me kohë të pasurive dhe krahasimin e gjendjes së pasurisë sipas raportit të inventarizimit me gjendjen e regjistrave të pasurisë dhe të reflektoj ndryshimet eventuale në PVF.

Related findings: 

#0 

  State