Auditimi i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm përmes KA duhet të sigurohet që NJAB, është fokusuar në realizimin e planit të punës, duke ndërmarrë veprime aktive në mënyrë që devijimet (ngecjet në plan) të adresohen në kohën e duhur.

Related findings: 

#0 

  State Nuk ka filluar vlerësimi