Auditimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës

Urgjent

Fushat e identifikuara të rreziqeve

 

Rekomandimet sipas llojit

Përsëritet?

 

Statusi (i përgjithshëm)

 


Progresi i rekomandimeve
Rekomandimi Prioriteti Zona Niveli Afati kohor Statusi
Sekretari i Përgjithshëm duhet të siguroj se vlera e pasurive jokapitale të prezantohet në vlerën neto në PFV-të e saja.

Related findings: 

#0 

  State